Terug

Evaluatie Pilot duale trajecten voor statushouders

Lopend

Publicatienummer: 19076
Publicatiedatum: augustus 2019

Op 1 januari 2021 zal de nieuwe inburgeringswet van kracht gaan. In de aanloop hiernaar doen gemeenten alvast ervaring op met elementen uit de nieuwe inburgeringswet, door middel van pilots rondom zes thema’s. Een van de pilotthema’s is duale trajecten, waarbinnen taalverwerving wordt gecombineerd met toeleiding naar participatie.

Wij voeren in opdracht van het Ministerie van SZW voor deze pilot een procesevaluatie uit, waarbij we de inrichting de pilots beschrijven evenals de werkzame elementen en knelpunten. Ook monitoren we de kwantitatieve uitkomsten. Een tussenrapportage is voorzien voor februari 2020 en de eindrapportage volgt in september 2020. Daarnaast ontwikkelen we een handreiking voor gemeenten met daarin concrete lessen voor gemeenten om duale trajecten in te bedden in hun beleid.