Terug

Evaluatie Van Wijken Weten gemeente Arnhem

Lopend project

Publicatienummer: 20009
Publicatiedatum: mei 2020

In 2016 is in de gemeente Arnhem gestart met het programma Van Wijken Weten. Dit programma heeft als ambitie om te sturen vanuit de leefwereld van inwoners: vraaggericht. Enerzijds om inwoners (meer) invloed te geven op hun directe leefomgeving, anderzijds om goede keuzes te kunnen maken in de uitvoering. De gemeente Arnhem wil daarbij de uitvoering meer en de regels minder centraal stellen, en toewerken naar datgene wat nodig is om aan te sluiten op de ambities en ideeën van inwoners. Dit vraagt om ruimte voor een andere aanpak.

Het programma loopt inmiddels drie jaar en het is tijd om een tussenbalans op te maken. Dat doen we door middel van actieonderzoek: onderzoek waarin leermomenten zijn ingebouwd die de uitvoeringspraktijk kunnen bijsturen. Aan de hand van geselecteerde thema’s (veiligheid, leefbaarheid en ontmoeten) en trajecten uit de praktijk onderzoeken we sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Het perspectief van burgers en externe stakeholders nemen we daarbij als uitgangspunt. Tegelijkertijd peilen we de ervaringen en verwachtingen van interne stakeholders bij de gemeente. Tussentijdse resultaten worden steeds gespiegeld en getoetst, om uiteindelijk tot bredere inzichten en aanbevelingen te komen waar Van Wijken Weten, en alle betrokken partijen, echt mee verder kunnen.