Terug

Evaluatie Wet clausulering contact/omgang na partnerdoding

Lopend project

Publicatienummer: 22115
Publicatiedatum: december 2022

Geweldsdelicten waarbij sprake is van (vermoedelijke) partnerdoding hebben altijd grote impact op de nabestaanden. Als er daarnaast ook minderjarige kinderen achterblijven, creëert dit extra zorgen en spanningen.

Het achterblijven van minderjarige kinderen betekent namelijk dat er urgente vraagstukken ontstaan over zaken als waar het kind moet gaan wonen en wie de voogdij krijgt. Ook het wel of niet toelaten van contact tussen de verdachte ouder en het minderjarige kind is in dit soort situaties omstreden. Deze vraagstukken kunnen leiden tot strijd tussen families en andere partijen die bij de kinderen betrokken zijn.

De Wet clausulering omgang/contact na partnerdoding beoogt meer duidelijkheid te brengen in het proces dat moet leiden tot een besluit over contact of omgang na partnerdoding. Een handelingsprotocol legt de procedure vast die de betrokken professionals moeten volgen, om weloverwogen tot beslissingen over de voogdij en een contact/omgangsregeling te komen. Daarnaast stelt deze nieuwe wet dat de kinderrechter zich, naast de voogdijmaatregel, ook altijd over contact of omgang uit moet spreken.

Het onderzoek

Het onderzoek heeft als doel om na te gaan of de wet wordt uitgevoerd en of zich daarbij neveneffecten voordoen die onbedoeld het belang van het kind schaden. We brengen daarvoor de uitvoeringspraktijk in beeld, door middel van dossierstudie en interviews. Ook gaan we, met behulp van een juridische analyse, na hoe de wet zich verhoudt tot het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (ERVM).

Tot slot onderzoeken we of het belang van het kind met de wetswijziging, en de wijze waarop die in de praktijk vorm krijgt, voldoende is gediend. Daarbij kijken we wat de diverse betrokken partijen en professionals relevant vinden in het kader van het belang van het kind, en vervolgens tot welke beslissingen in de uitvoering van de wet dat leidt.

We voeren dit onderzoek uit in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en in samenwerking met het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties van Avans Hogeschool.

Meer weten over dit onderzoek?

Neem contact op met Katrien.