Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Startende ondernemers in Leiden

Regioplan heeft in opdracht van de gemeente Leiden onderzoek gedaan naar startende ondernemers. Het onderzoek moest duidelijk maken in welke mate starters gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod in de gemeente Leiden, hoe zij deze beoordelen en welke wensen zij hebben ten aanzien van de ondersteuning. Ten tweede moest het onderzoek inzicht bieden in (de ontwikkeling van) […]

Proeftuin herkennen en begeleiden jeugd met lvb

In deze Proeftuin is aandacht gevraagd voor het herkennen en ondersteunen van leerlingen met een licht verstandelijke beperking in het vmbo. Het achterliggende idee is om zo deze leerlingen de aandacht en ondersteuning te geven die ze nodig hebben en problemen als schoolverzuim tegen te gaan of te voorkomen.

Wajongers in de Metalektro

Binnen de Metalektro zijn afspraken gemaakt om een project te starten om Wajongers binnen de sector op te leiden en te begeleiden. Regioplan heeft eind 2012 de sector geadviseerd over de invulling van dit project. Voor het advies heeft Regioplan een beperkt onderzoek onder werkgevers en opleidings- en re-integratie-experts uitgevoerd. Op basis van het onderzoek […]

Evaluaties regionale Werkbedrijven

In de regionale Werkbedrijven werken gemeenten, UWV, regionale werkgevers en vakbonden samen om mensen met een arbeidsbeperking succesvol toe te leiden naar extra banen uit het sociaal akkoord (de banenafspraak). De regionale Werkbedrijven voeren interne evaluaties uit om succes- en knelpunten boven tafel te halen. In dit onderzoek zijn deze sterke en minder sterke punten […]

Hoe leiden we goede professionals op?

Het tijdschrift “Aan de slag”, voorheen het Maandblad Re-integratie, wil een bijdrage leveren aan de professionalisering van de uitvoering en uitvoerders in de sociale zekerheid en dan met name de re-integratieprofesssionals. In dat kader is het blad op zoek gegaan naar een antwoord op de vraag hoe deze uitvoerders opgeleid worden. Roeland van Geuns (Regioplan […]

Scholing via UWV: Een onderzoek naar de mate waarin scholingstrajecten tot werk leiden

Eind 2007 heeft Regioplan in opdracht van UWV door middel van een telefonische enquête onderzocht welk percentage cliënten dat via UWV scholing had gevolgd, aan het werk was. Hier kwam uit dat ongeveer de helft van de cliënten die de opleiding hebben afgerond, een baan heeft gevonden. In 2009 heeft Regioplan opnieuw de relatie tussen […]

Persoonlijke aandacht en resultaat leiden tot een hogere tevredenheid met re-integratiebedrijf

Persoonlijke aandacht voor cliënten die een re-integratietraject volgen is van essentieel belang voor de mate waarin een klant tevreden is over het bedrijf dat het traject verzorgt. Stichting Blik op Werk heeft in 2006/2007 voor het derde achtereenvolgende jaar een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door Regioplan Beleidsonderzoek onder cliënten van re-integratiebedrijven in Nederland.

Bijzondere onderzoeksmethoden nader bekeken: conjunctanalyse (vignettenmethode)

In de wereld van beleidsonderzoek is conjuctanalyse (ook bekend als de vignettenmethode) wellicht nog niet zo bekend, maar dit artikel laat zien dat deze onderzoekstechniek tot waardevolle inzichten kan leiden. Om inzicht te krijgen in de wijze waarop werkgevers kiezen tussen kandidaten voor het vervullen van vacatures, hebben we dit keuzeproces gesimuleerd gebruikmakend van conjunctanalyse. […]

Ontwikkeling bijstandsbestand Leiderdorp

Regioplan bracht voor de Rekenkamer van Leiderdorp in kaart of het bijstandsbestand in de gemeente zich op een vergelijkbare manier heeft ontwikkeld als het bijstandsbestand in Leiden en met Leiderdorp vergelijkbare gemeenten. Uit het onderzoek bleek dat de bestandsontwikkeling afweek en Regioplan zocht naar verklaringen in de kenmerken van het klantenbestand en verschillen in beleid […]

Evaluatie islam- en imamopleidingen

De overheid heeft sinds 2005 subsidies beschikbaar gesteld aan drie onderwijsinstellingen (Vrije Universiteit te Amsterdam, Universiteit Leiden en Hogeschool Inholland) om islam- en imamopleidingen op te zetten. Daarmee beoogde zij te stimuleren dat studenten werden opgeleid die een verbinding zouden kunnen leggen tussen de islamitische theologie en het dagelijks leven als moslim in de Nederlandse […]