Terug

Inburgeraars onder de Wet inburgering 2007

Publicatienummer: 22040
Publicatiedatum: juni 2022

Een deel van de inburgeringsplichtingen die onder de Wet inburgering 2007 vielen zijn nog steeds niet ingeburgerd. Wij gaan op zoek naar een beter zicht op de situatie van deze groep en naar mogelijkheden om deze groep alsnog te laten uitstromen.

De nieuwe Wet inburgering (Wi2021) schept geen wettelijke verplichtingen voor de groepen die vallen onder de oude inburgeringsstelsels, waaronder de Wet inburgering 2007 (Wi2007). Voor de inburgeraars die onder deze wet vallen gelden nog steeds de bepalingen uit de Wi2007.

Zo’n 7.500 personen die vallen onder de Wi2007, hebben nog steeds niet aan hun verplichtingen voldaan. In dit onderzoek, dat we uitvoeren in opdracht van het ministerie van SZW, willen we beter zicht krijgen op de situatie en beweegredenen van deze groep. Ook gaan we op zoek naar oplossingsrichtingen om deze groep tóch nog te laten uitstromen. Hiervoor gaan we in dit onderzoek in gesprek met de doelgroep en spreken we daarnaast met gemeenten over hun wensen en mogelijkheden.

Het onderzoek wordt eind 2022 afgerond met een eindrapportage.