Terug

Evaluatie platform Jongeren, Werk en Hoop

Publicatienummer: 17038
Publicatiedatum: januari 2019

Jeugdwerkloosheid is en blijft een hardnekkig probleem. In 2013 werd in Nederland het programma Aanpak Jeugdwerkloosheid opgericht en een ambassadrice jeugdwerkloosheid aangesteld. Hoewel de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt sindsdien zijn toegenomen, was de jeugdwerkloosheid in 2018 nog steeds twee keer zo groot als het landelijk gemiddelde. Bovendien is er sprake van een tweedeling tussen jonge mensen die relatief makkelijk hun weg vinden op de arbeidsmarkt en jonge mensen waarbij dit veel minder vanzelfsprekend is. Ontmoetingscentrum De Nieuwe Poort gaat daarom via het platform Jongeren, Werk en Hoop op zoek naar innovatieve manieren om de ontwikkeling van jongeren op de arbeidsmarkt te stimuleren en jeugdwerkloosheid te bestrijden. De Nieuwe Poort heeft ons gevraagd om de activiteiten van het platform te volgen en een proces- en effectevaluatie uit te voeren.

Krachten bundelen

Het platform Jongeren, Werk en Hoop tracht de baanvindkansen van jonge mensen te vergroten, door onderlinge samenwerking tussen maatschappelijke initiatieven te stimuleren. Op basis van inzichten uit de wetenschappelijke literatuur zijn in het pilotjaar vijf thema’s gekozen die het uitgangspunt vormden voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve aanpakken. Op elk thema is vervolgens een samenwerkingsverband c.q. alliantie gevormd:

  • De alliantie Aandacht: het vergroten van ouderbetrokkenheid bij de schoolloopbaankeuzes van hun kind in het basisonderwijs;
  • De alliantie Dromen: het ontwikkelen van een nieuw ondernemerschapsprogramma voor vmbo-leerlingen;
  • De alliantie Kansen: jongeren met een arbeidsbeperking plaatsen bij Betaald Voetbal Organisaties en het opzetten van een ecosysteem;
  • De alliantie Vaardigheden: het vergroten van 21e-eeuwse vaardigheden van basisschoolleerlingen;
  • De alliantie Verbinden: het koppelen van young professionals aan jongeren met een afstand tot werk.

Resultaten pilotjaar

Het eerste jaar na oprichting van het platform Jongeren, Werk en Hoop stond in het teken van opstarten. De vijf allianties hebben invulling gegeven aan nieuwe manieren van samenwerking en nieuwe aanpakken/interventies ontwikkeld om de positie van jonge mensen zonder werk te verbeteren. In drie allianties is het gelukt om deze aanpak in een pilot uit te voeren en zijn op onderdelen kleine, doch bemoedigende resultaten behaald. Een initiatief zoals Jongeren, Werk en Hoop zou in die zin aanvulling kunnen bieden aan landelijk beleid.

Meer informatie?
In onderstaand rapport vindt u de uitkomsten van de evaluatie van het pilotjaar. De rapportage eindigt met een aantal aanbevelingen voor het vervolg van het platform. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda.

Ook het komende jaar zullen wij de activiteiten van het platform volgen.