Terug

Plan- en procesevaluatie projecten ‘Detentie lokaal en flexibel’

Publicatienummer: 19054
Publicatiedatum: september 2021

Innovatie in detentie is in volle gang. Vanuit het programma Koers en Kansen van het ministerie van Justitie en Veiligheid werden vijf pilotprojecten voor flexibele en lokale detentie in het land ondersteund. De projecten bestaan uit kleinschalige voorzieningen voor gedetineerden, met als doel het voorkomen van detentieschade en het voorkomen van recidive. In de projecten is bijvoorbeeld ingezet op het behouden op vinden van werk, opleiding en/of zorg en versterken van het (positieve) sociaal netwerk van gedetineerden.

In opdracht van het WODC voerden wij de plan- en procesevaluatie van deze vijf pilots uit. Het doel van dit onderzoek was om de projecten te evalueren, te ondersteunen bij de doorontwikkeling en een basis te leggen voor toekomstige (effect)evaluaties. De planevaluatie geeft inzicht in de doelen, opzet en werkzame elementen van de projecten. Daarnaast stelden we indicatoren op voor toekomstige evaluaties. Vervolgens onderzochten we de realisatie van de projecten waarbij we (overkoepelende) hindernissen, succesvolle onderdelen en leerpunten identificeerden.

Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het behouden van of begeleiden naar werk tijdens de detentieperiode een succesvol onderdeel is van de pilots. Met een integrale aanpak bieden de KV’s en hun samenwerkingspartners maatwerk in de ondersteuning van gedetineerden.

Voor meerdere KV’s blijkt het maken van een probleemanalyse van de doelgroep van de KV een leerpunt. Bij enkele KV’s bleef de instroom achter; een mogelijke verklaring hiervoor is dat in de voorbereidingsfase niet voldoende aandacht is besteed aan de kenmerken en de grootte van de beoogde doelgroep. Een grondige verkenning van de problematiek waar de KV antwoord op moet bieden zou de uitvoering van de KV’s ten goede komen.

De succesvolle onderdelen en leerpunten zijn zowel per pilot als op overkoepelend niveau geformuleerd en kunnen bijdragen aan het opzetten van toekomstige (pilot)projecten in het detentiewezen.

Meer informatie?

Lees het onderzoeksrapport of neem contact op met Marije.