Terug

Tegengaan segregatie in het basisonderwijs: monitoring van de OCW-pilots

Publicatienummer: 1838
Publicatiedatum: februari 2012

Veel scholen vormen geen afspiegeling van de bevolkingssamenstelling van de wijk en zijn ’te wit’ of ’te zwart’. De algemene opvatting is dat de (lokale) overheid weinig sturingsmogelijkheden heeft om dit proces om te buigen. Elf gemeenten zijn tussen 2009 en 2012 met pilots gestart om ervaring op te doen met verschillende instrumenten. Het gaat hierbij met name om het centraal aanmeldmoment, maar ook om ouderinitiatieven en vriendschapsscholen.

Regioplan heeft de pilots gemonitord. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten in samenwerking met schoolbesturen en ouders wel degelijk tot menging kunnen komen. Verschillende randvoorwaarden kunnen dit proces bevorderen, zoals nieuwbouw en een duidelijk politieke visie bij gemeente en schoolbesturen.