Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Kinderrechtenanalyse UNICEF Nederland

UNICEF is ’s werelds grootste kinderrechtenorganisatie en zet zich ook in Nederland in voor een betere toekomst van ieder kind. Voor UNICEF Nederland voeren wij de komende maanden een kinderrechtenanalyse uit.

Implementatie Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Beschikbare kennis benutten voor beleid en praktijk draagt bij aan een effectievere aanpak. Maar hoe doe je dat? Gemeenten, regio’s en hun ketenpartners verkennen gezamenlijk de mogelijkheden om de Impactmonitor meer te gebruiken in de sturing van beleid en uitvoering.

Bibliotheek als derde leeromgeving

In het kader van de Gelijke Kansen Agenda zijn de Koninklijke Bibliotheek, Bibliotheek Lek & IJssel en Bibliotheek Venlo een pilot gestart, waarin de bibliotheek gepositioneerd wordt als derde leeromgeving voor kinderen in kwetsbare thuissituaties. Wij evalueerden de pilot waarmee we lessen hebben opgehaald voor andere bibliotheken die hiermee aan de slag willen.

Huiselijk geweld ten tijde van Corona

De gemeente Arnhem heeft ons gevraagd de prevalentie van HGKM ten tijde van corona in de gemeente in kaart te brengen en na te gaan of de aanpak van HGKM bijsturing behoeft.

Evaluatie programma Jong Leren Eten

Jong Leren Eten richt zich op het beter onder de aandacht brengen van gezonde en duurzame voeding. Het programma wordt de komende jaren voortgezet en van nieuwe accenten voorzien, zoals wij ook in onze evaluatie voorstellen.

Maatschappelijke Diensttijd Loopbaankansen (MDTL)

Samen met de Loopbaangroep, ECIO en Incluvisie gaan we de komende twee jaar aan de slag om jongeren met een beperking meer loopbaankansen te bieden. Wij voeren het participatieve actieonderzoek uit.

Verdiepend onderzoek casuïstiek Hoorn

In opdracht van de gemeente Hoorn brengen we in beeld waar en hoe winst te behalen is bij het effectief beantwoorden van hulpvragen van multiprobleemgezinnen.

Omgangsregeling tussen ouders na scheiding

Ouders van minderjarige kinderen verdelen bij scheiding gezamenlijk de zorgrechten en -plichten. We onderzoeken of een wettelijk startpunt dat de zorgrechten en -plichten in beginsel gelijkmatig verdeelt over beide ouders wenselijk is.

De leerling-leraarratio in het speciaal basisonderwijs

Het gemiddelde aantal leerlingen per leraar is in het speciaal basisonderwijs de afgelopen jaren wat gestegen. Wat zijn de mogelijke oorzaken daarvan?