Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Gebruiken van de Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Hoe kan kennis uit de Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling ingezet worden voor een effectievere aanpak HGKM? Regioplan ontwikkelde een aantal instrumenten die gemeenten, regio’s en hun ketenpartners daarbij helpen.

Intensieve regie op complexe casuïstiek werkt!

Op Goeree-Overflakkee blijkt de inzet van intensief casusregisseurs (ICR’s) te leiden tot het stoppen van structureel geweld in casussen waarin huiselijk geweld en kindermishandeling spelen. Wat maakt dat dit werkt? We onderzoeken het de komende maanden door diep in de casuïstiek te duiken.

Ouderen in Delft

Voor de Delftse Rekenkamer (DRK) deden we onderzoek naar het ouderenbeleid in de gemeente Delft. Centrale vragen waren: welk beleid wordt er gevoerd, hoe ervaren de ouderen het beleid en wat zou er verbeterd kunnen worden aan dit beleid?

Lokaal plan van aanpak ouderenmishandeling

De gemeente Roosendaal wil expliciet aandacht besteden aan de aanpak ouderenmishandeling. Hiertoe schrijven wij in samenwerking met de gemeente een lokaal plan van aanpak ouderenmishandeling waarin concrete doelen en acties opgenomen zijn.

Overzicht van effectieve inclusie-interventies Rijksoverheid

Welke interventies dragen daadwerkelijk bij aan een veilige, meer inclusieve cultuur? En wat zijn do’s en don'ts als je een succesvolle inclusie-interventie wil opzetten? In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) doen we onderzoek naar inclusie-interventies bij de rijksoverheid.

Verkenning nadere maatregelen en regelgeving ter voorkoming en tegengaan van LHBT+ conversie

Welke maatregelen en regelgeving zouden in Nederland in kunnen worden gezet om zogenaamde ‘LHBT+ conversie’ tegen te gaan? Om deze vraag te beantwoorden brengen we, in samenwerking met de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit, in kaart welke mogelijkheden er zijn. Daarbij kijken we ook wat er te leren valt van ervaringen in het buitenland.

Professionals en de meldcode: opbrengsten van de Meldcodetour

Vanaf 2019 is de verbeterde meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking getreden. Deze meldcode helpt professionals bij het maken van de juiste afwegingen bij een vermoeden van huiselijk geweld. In opdracht van het ministerie VWS hebben Regioplan en VNG Connect de zogenoemde Meldcodetour georganiseerd.

Mensenhandel zichtbaar maken. Leren van onderzoek in Ede en Utrecht

Hoe kunnen gemeenten zicht op mensenhandel krijgen? In opdracht van CoMensha, VNG en gemeenten Ede en Utrecht onderzochten wij hoe deze twee gemeenten mensenhandel lokaal in beeld brengen.

Aandacht voor gender in aanpak huiselijk geweld: handreiking voor casuïstiekbespreking en training

Voor het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis ontwikkelde Regioplan een aantal instrumenten voor het verbeteren van de aandacht voor gender in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Twee van die instrumenten worden nu getest in trainingen aan professionals. Wij evalueren deze test.

Vooronderzoek procesindicatoren aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Procesindicatoren helpen om inzicht te krijgen in het hulpverleningsproces bij gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM). Het idee is dat door in de Impactmonitor Huiselijk geweld en Kindermishandeling ook te monitoren op procesindicatoren, betrokken partijen beter met en van elkaar kunnen leren om zo de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verder te verbeteren. Wij deden onderzoek naar de mogelijkheden om procesinformatie geautomatiseerd op te halen uit dossiers bij betrokken instanties.