Flexibele schooltijden van de baan

12-04-2019

In het primair onderwijs komen geen flexibele onderwijstijden. Dat blijkt uit de brief die minister Slob de Tweede Kamer begin deze maand stuurde. Veel ouders en leerlingen zullen dat jammer vinden, dus hoe is de minister tot dit besluit gekomen?

Waarom flexibele onderwijstijden?

De traditionele schooltijden werden en worden door een deel van de ouders als belemmerend en onpraktisch ervaren. Daarom werd besloten een experiment te starten waarbinnen scholen konden afwijken van de centraal vastgestelde vakanties en de verplichte schoolweek van minimaal vijf dagen. Na afloop van dit experiment heeft de minister besloten de Wet Primair Onderwijs niet te flexibiliseren.

Het experiment

Het Experiment Flexibele Onderwijstijden liep van 2012 tot 2018 op twaalf scholen in Nederland. Zij mochten onderwijs dat zij in de zomervakantie gaven, meetellen als onderwijstijd en zij mochten een vierdaagse schoolweek aanbieden. De twaalf scholen verschilden bij aanvang sterk van elkaar, onder meer qua leerlingaantal, denominatie, ligging, huisvesting en het aantal jaar dat zij bestonden. Sommige scholen namen vanuit een onderwijsinhoudelijke achtergrond deel aan het experiment. De meeste scholen namen echter deel vanuit de wens om aantrekkelijker te zijn voor ouders.

In onze tussentijdse evaluaties constateerden wij dat de invoering van flexibele onderwijstijden veel vraagt van docenten, de schoolleiding en het bestuur. De Inspectie van het Onderwijs pleit in haar eindrapport voor terughoudendheid bij de invoering van flexibele onderwijstijden. Scholen zouden alleen bij uitzondering, onder vooraf gestelde voorwaarden en met een goed uitgewerkt plan over mogen gaan tot invoering van de (in eerste instantie beperkte) flexibele onderwijstijd.

Besluit minister

De minister verwijst in zijn brief niet alleen naar de uitkomsten van het inspectieonderzoek, maar stelt ook dat afwijking van de onderwijstijd geen structurele situatie mag zijn. Dit mede naar aanleiding van de recente discussie over de vierdaagse schoolweek als oplossing voor het lerarentekort. Vandaag voert de minister schriftelijk overleg met de Tweede Kamer.

Meer informatie?

Hieronder vindt u meer informatie over onze monitor van het experiment flexibele onderwijstijden. Ten behoeve van het besluitvormingstraject over flexibele onderwijstijden hebben we tevens een draagvlakonderzoek uitgevoerd onder ouders en leerkrachten in het basisonderwijs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacob van der Wel.