Terug

Evaluatie Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Lopend project

Publicatienummer: 23003
Publicatiedatum: november 2023

Voor het tegengaan van misstanden en malafide praktijen in de uitzendbranche wordt een nieuwe wet ingevoerd: de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. Op verzoek van het ministerie van SZW ontwikkelen wij een kader voor de evaluatie van de wet en voeren we een nulmeting uit.

In 2020 presenteerde het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (de Commissie Roemer) het rapport ‘Geen Tweederangs burgers’. Het rapport bevat een groot aantal voorstellen om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren. In de woorden van de commissie zelf vormen de verplichte certificering van uitzendbureaus en een boete voor degenen die met niet-gecertificeerde uitzendbureaus werken, de kern van de aanbevelingen.

Het wetsvoorstel dat dit moet regelen is, naar aanleiding van advies van de Raad van State, stevig aangepast en gepubliceerd onder de titel Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta). Deze wet moet leiden tot een verplichte toelating van uitleners die arbeidskrachten ter beschikking stellen en het verbod op het gebruiken van niet-toegelaten uitleners. Hiermee zet de overheid een eerste stap om de rechtspositie van arbeidskrachten (arbeidsmigranten in het bijzonder) te verbeteren en om misstanden op de arbeidsmarkt tegen te gaan door malafide uitleners aan te pakken.

Vijf jaar na de inwerkingtreding wordt deze wet geëvalueerd. Ter voorbereiding op deze evaluatie stellen wij in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelenheid een aanpak op voor de evaluatie. Op basis daarvan voert Regioplan een nulmeting uit om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de wet in kaart te brengen. De eerste stap in het onderzoek is het opstellen van een beleidstheorie van de wet. De beleidstheorie biedt een kapstok voor het ontwikkelen van meetbare indicatoren om uiteindelijk de nulmeting uit te voeren.