Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Onderzoek Platform Nieuwkomers en Werk

Platform Nieuwkomers en Werk is een programma dat initiatieven ondersteunt die nieuwkomers in Nederland naar werk begeleiden. Al sinds 2019 doet Regioplan onafhankelijk onderzoek naar de initiatieven die worden ondersteund en naar de methodieken die het Platform heeft ontwikkeld om nieuwkomers naar werk toe te leiden.

Intensivering armoede- en schuldenaanpak

Door de coronacrisis is de Rijksoverheid extra gaan investeren in haar armoede- en schuldenaanpak, om zodoende te voorkomen dat deze problematiek fors toeneemt. De geïntensiveerde armoede- en schuldenaanpak heeft verschillende doelstellingen, die tot verdere verbeteringen moeten leiden in o.a. schuldenpreventie en uitvoering van schuldhulp.

Verkenning stelsel schuldhulpverlening

Te veel huishoudens met problematische schulden zijn verstoken van hulp. Aanvullende maatregelen schieten te kort in bereik en effectiviteit. Voor echte verbetering is er meer inzicht nodig in de oorzaken van de knelpunten en in de noodzakelijke randvoorwaarden. Dat is de conclusie van een doorlichting van het stelsel van de schuldhulpverlening. Regioplan voerde deze verkenning […]

De rol van werk in de lokale, preventieve aanpak van ondermijning

Hoe kunnen gemeenten het thema ‘werk’ een betekenisvolle rol geven in hun aanpak van jonge aanwas in ondermijnende criminaliteit? Concrete handvatten hiervoor staan in ons onderzoeksrapport.

Evaluatie Meer Kans op Werk Jongeren

De Amsterdamse aanpak van jeugdwerkloosheid (Meer Kans op Werk Jongeren) beoogt de kansen van jongeren te vergroten op werk en een goede toekomst. Regioplan zal deze aanpak evalueren, zodat de gemeente Amsterdam deze aanpak verder kan doorontwikkelen en een zo goed mogelijke dienstverlening kan blijven bieden. Door de coronacrisis is de jeugdwerkloosheid sterk gestegen. Om […]

Evaluatie Generieke Werkgeversvoorziening

Vanaf maart 2020 kunnen werkgevers aan de slag gaan met de Generieke Werkgeversvoorziening (GWV), waarmee zij werkplekken en -processen toegankelijk kunnen maken voor meerdere mensen met een structurele arbeidsbeperking. We onderzoeken voor UWV en het ministerie van SZW welke werkgevers gebruikmaken van deze werkplekgebonden voorziening en wat de ervaringen zijn met het aanvraagproces, de implementatie en het gebruik van de voorziening.

Mensenhandel zichtbaar maken. Leren van onderzoek in Ede en Utrecht

Hoe kunnen gemeenten zicht op mensenhandel krijgen? In opdracht van CoMensha, VNG en gemeenten Ede en Utrecht onderzochten wij hoe deze twee gemeenten mensenhandel lokaal in beeld brengen.

De aard en effecten van prostitutiebeleid

Welke verschillende typen prostitutiebeleid zijn er? En wat weten we over de effecten ervan? Wij onderzochten het voor het WODC.

Seksbranche 2020

Wat is de aard en omvang van de Nederlandse seksbranche en hoe kijken gemeenten tegen hun seksbranche aan? Wij deden er voor het WODC onderzoek naar.

Bijverdienregeling in de onderstand op Caribisch Nederland

Mensen die op de BES-eilanden een onderstandsuitkering ontvangen, mogen daarnaast een betaalde baan hebben. Maken zij hier gebruik van en wat zijn de effecten van deze bijverdienregeling