Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Inburgeraars onder de Wet inburgering 2007

Een deel van de inburgeringsplichtingen die onder de Wet inburgering 2007 vielen zijn nog steeds niet ingeburgerd. Wij gaan op zoek naar een beter zicht op de situatie van deze groep en naar mogelijkheden om deze groep alsnog te laten uitstromen. De nieuwe Wet inburgering (Wi2021) schept geen wettelijke verplichtingen voor de groepen die vallen […]

Overzicht van effectieve inclusie-interventies Rijksoverheid

Welke interventies dragen daadwerkelijk bij aan een veilige, meer inclusieve cultuur? En wat zijn do’s en don'ts als je een succesvolle inclusie-interventie wil opzetten? In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) doen we onderzoek naar inclusie-interventies bij de rijksoverheid.

Informatieoverdracht COA naar asielzoekers

Wanneer asielzoekers aankomen in een asielzoekerscentrum krijgen zij van het COA informatie over verschillende onderwerpen. Wij onderzochten hoe asielzoekers deze informatieoverdracht ervaren, is het de informatie die zij nodig hebben en is alles begrijpelijk?

Eindevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

De Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) is in het leven geroepen om te komen tot bestendige oplossingen en perspectief voor migranten zonder recht op verblijf of rijksopvang. Wij brengen de resultaten en lessen voor de toekomst in kaart. Eind 2018 hebben het Rijk en de VNG een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het realiseren van een landelijk netwerk van […]

Mensenhandel zichtbaar maken. Leren van onderzoek in Ede en Utrecht

Hoe kunnen gemeenten zicht op mensenhandel krijgen? In opdracht van CoMensha, VNG en gemeenten Ede en Utrecht onderzochten wij hoe deze twee gemeenten mensenhandel lokaal in beeld brengen.

LHBTI’s, bekeerlingen en religieverlaters in de asielopvang

LHBTI-asielzoekers, bekeerlingen en religieverlaters hebben te maken met specifieke kwetsbaarheden in de asielopvang voortkomend uit hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of levensbeschouwelijke overtuiging. Om de opvang van deze groepen te verbeteren is meer aandacht nodig voor sociale veiligheid, de mogelijkheden om uiting te geven aan de eigen identiteit en voor het aangaan van sociale relaties buiten het AZC.

Het Charter Diversiteit: Monitor 2020

Het Charter Diversiteit beoogt meer diversiteit en inclusie te realiseren op de werkvloer. In opdracht van SER Diversiteit in Bedrijf inventariseerden wij de resultaten van het Charter Diversiteit in 2020.

Evaluatie Pilot duale trajecten voor statushouders

Op 1 januari 2022 wordt de Nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Verschillende gemeenten zijn al aan de slag gegaan met de nieuwe aanpak in het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (VOI). Wij evalueerden in opdracht van MinSZW negen pilots gericht op duale trajecten.

Procesevaluatie Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Sinds 2016 biedt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam een ambitieus en omvangrijk integratieprogramma voor 200 Syrische gezinnen in Rotterdam. Hoe is de uitvoering verlopen, hoe hebben deelnemers het programma ervaren en welke lessen zijn hieruit te trekken?

Zomerprogramma’s voor azc-kinderen

In de zomer hebben asielkinderen op basisscholen net als alle andere kinderen in Nederland zes weken vakantie. Wij hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een zomerprogramma voor azc-kinderen, dat gericht is op taalverwerving of onderwijs en dat ook plezierig moet zijn.