Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Evaluatie van de pilot multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel

Om de erkenning van slachtofferschap van mensenhandel meer los te koppelen van het strafproces is gedurende 2018 en 2019 een pilot uitgevoerd. Hierbij brengt een onafhankelijke commissie een deskundigenbericht uit over de aannemelijkheid van slachtofferschap van mensenhandel.

Procesevaluatie pilot kleinschalige opvang statushouders in Tynaarlo

In Tynaarlo is een pilot gestart met kleinschalige opvang van statushouders en kansrijke asielzoekers in (de buurt van) de gemeenten die hen gaan huisvesten. Beoogd wordt om participatie en integratie van statushouders te bevorderen. Wij gaan deze nieuwe aanpak evalueren aan de hand van een Theory of Change-benadering.

VIA-pilot Spoor

Wij volgen de pilot Spoor van het SZW-programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). Hierin worden 30 leerwerkplekken gemaakt voor statushouders.

Evaluatie Pilot duale trajecten voor statushouders

Vooruitlopend op de nieuwe inburgeringswet ontwikkelen gemeenten binnen pilots duale trajecten voor statushouders waarin zij parallel de taal leren en aan het werk gaan. Wij zullen deze pilot evalueren, in opdracht van het ministerie van SZW.

Lessen over het slavernijverleden in het Amsterdamse onderwijs

Met de beleidslijn Gedeelde Geschiedenis wil de gemeente Amsterdam historische gevoeligheden bespreekbaar maken. Onderdeel daarvan is het slavernijverleden. Wij hebben onderzocht wat scholen momenteel met het onderwerp doen en wat zij daar eventueel nog bij nodig hebben.

Advisering monitorinstrument Haags Burgerschap

De gemeente Den Haag wil graag structureel inzicht in de opbrengsten en effecten van gesubsidieerde projecten en activiteiten binnen de beleidslijn Haags Burgerschap. Wij hebben de gemeente geadviseerd over een monitor die de opbrengsten van de activiteiten per thema op een eenduidige en laagdrempelige wijze inzichtelijk maakt.

Procesevaluatie en monitoring pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)

Voor migranten zonder recht op verblijf en rijksopvang is het Rijk samen met vijf gemeenten gestart met een ontwikkeltraject om tot een bestendige oplossing te komen voor deze groep vreemdelingen. Zij krijgen bed, bad en brood aangeboden en begeleiding om tot een oplossing te komen: alsnog een verblijfsvergunning of, als dat niet mogelijk is, vrijwillig vertrek uit Nederland.

Evaluatie ontwikkeling Familiecontact

Ouders van geradicaliseerde moslim-jongeren zijn vaak dubbel slachtoffer: zij verliezen hun kind en ze worden door de gemeenschap met de nek aangekeken. Het project Familiecontact van het Landelijk Steunpunt Extremisme biedt families ondersteuning aan bij de rouwverwerking en het weerbaar worden tegen radicalisering en extremisme. Dit project werkt goed, zo is gebleken uit onze evaluatie.

Toeleiding statushouders naar onderwijs

Voorschakeltrajecten voor statushouders zijn erop gericht de aansluiting met het reguliere onderwijs te verbeteren. Uit onze inventarisatie blijkt dat deze trajecten op verschillende manieren een belangrijke meerwaarde hebben, voor zowel de samenleving als voor de nieuwkomer.

Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: de Amsterdamse Aanpak.

De gemeente Amsterdam biedt vluchtelingen sinds 2016 intensieve begeleiding voor een snellere integratie en participatie in Nederland. Ons tweejarige onderzoek laat zien wat de aanpak heeft opgeleverd.