Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Ontwikkeling risicoprofielen ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt helaas regelmatig voor onder ouderen in Nederland. Om de vaak verborgen problematiek beter te kunnen herkennen heeft het ministerie van VWS ons gevraagd instrumentarium te ontwikkelen dat bij moet dragen aan verbeterde signalering van slachtoffers.

Seksuele uitbuiting in Amsterdam, een onderzoek naar aard en patronen

Seksuele uitbuiting komt voor in Amsterdam. Maar eigenlijk weten we nog niet zoveel over de aard ervan. Met welke vormen kunnen slachtoffers te maken krijgen? En voelen zij zich eigenlijk wel slachtoffer? Hoe gaan daders te werk? En wat kunnen gemeenten doen?

Evaluatie van de pilot multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel

Om de erkenning van slachtofferschap van mensenhandel meer los te koppelen van het strafproces is gedurende 2018 en 2019 een pilot uitgevoerd. Hierbij brengt een onafhankelijke commissie een deskundigenbericht uit over de aannemelijkheid van slachtofferschap van mensenhandel.

Evaluatie subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland

In 2018 stelde het ministerie van VWS de subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland in werking. In opdracht van het ministerie voerden we een evaluatie van deze regeling uit.

Monitor plegeraanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Tilburg

Gemeente Tilburg zet recent stevig in op een passend hulpaanbod voor plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij volgen de casuistiek en behaalde resultaten.

Herijking gemeentefonds

Gemeenten hebben dezelfde wettelijke taken, maar de omstandigheden waaronder zij die moeten uitvoeren lopen sterk uiteen. Cebeon en Regioplan ontwikkelen een financieel verdeelmodel voor het gemeentefonds dat zo goed mogelijk rekening houdt met deze uiteenlopende omstandigheden.

Ondersteuningsstructuur Lokale Allianties

Lokale Allianties, waarin banken, notarissen, mentoren en bewindvoerders samenwerken met hulpverleners, blijken een effectief middel te zijn om financieel misbruik van ouderen te voorkomen, tijdig te signaleren en als het dan toch gebeurt, aan te pakken.

Evaluatie ontwikkeling Familiecontact

Ouders van geradicaliseerde moslim-jongeren zijn vaak dubbel slachtoffer: zij verliezen hun kind en ze worden door de gemeenschap met de nek aangekeken. Het project Familiecontact van het Landelijk Steunpunt Extremisme biedt families ondersteuning aan bij de rouwverwerking en het weerbaar worden tegen radicalisering en extremisme. Dit project werkt goed, zo is gebleken uit onze evaluatie.

Procesevaluatie projecten ‘Detentie lokaal en flexibel’

Innovatie in detentie is in volle gang. Het ministerie van Justitie & Veiligheid ondersteunt vijf experimenten voor kleinschalige, flexibele en lokale detentie in het land. Regioplan mag voor het WODC de detentieprojecten volgen en helpen verbeteren.

Landelijke evaluatie Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees II

Wat is bereikt met de RUPS-gelden voor ondersteuning aan sekswerkers die uit de prostitutie willen stappen? Is er een landelijke dekkend netwerk van ondersteuning en wat zijn de resultaten?