Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Verbetertraject ketenaanpak huiselijk geweld in Tilburg

Gedurende een pilot werkten we met de uitvoerende partijen in Tilburg aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld.

MDA++ Flevoland

Hoe kunnen de meest ernstige, structurele en complexe casussen van huiselijk geweld duurzaam worden doorbroken? Hiervoor wordt momenteel in Nederland de MDA++-aanpak ontwikkeld. Gemeente Almere heeft ons gevraagd om de ontwikkeling van de MDA++-aanpak in Flevoland te monitoren.

Beleidsdoorlichting emancipatiebeleid

Hoe staat met de gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele voorkeur en genderidentiteit in Nederland en hoe draagt het emancipatiebeleid hieraan bij? Deze beleidsdoorlichting geeft inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid van het emancipatiebeleid in de jaren 2014-2018.

Landelijke evaluatie Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees II

Hoe ziet het huidige aanbod eruit van uitstapprogramma's voor sekswerkers?

Projectleiding Huiselijk geweld Rotterdam

De komende drie jaar werken de Veilig Thuisregio’s aan een structurele verbetering van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Collega Katrien de Vaan helpt mee als regionaal projectleider in Rotterdam-Rijnmond.

Geweld tegen meisjes en vrouwen met een beperking

Hoe worden de mensenrechtelijke verplichtingen jegens meisjes en vrouwen met een beperking wat betreft bescherming tegen geweld ingevuld in beleid en praktijk?

Analyse hoge caseload Veilig Thuis Flevoland

Hoe komt het dat de caseload in Veilig Thuis Flevoland hoger is dan verwacht? Wij brengen de keten in kaart, onderzoeken hoe meldingen zich verhouden tot de populatie en doen dossieronderzoek.

Wijkaanpak huiselijk geweld Tilburg

Wat kunnen en moeten de partners in de wijk doen in de aanpak van huiselijk geweld? Die vraag staat centraal in dit project. In een aantal Tilburgse wijken werkten we samen met wijkteams en andere partners in de wijk aan een effectieve aanpak.

Samen werken aan uitstappen

Hoe kan de ketensamenwerking rondom uitstappen uit sekswerk beter?

Basisaanpak ontspoorde mantelzorg

In 10 gemeentelijke pilots ontwikkelde we een basisaanpak gericht op het voorkomen en het effectief aanpakken van ‘ontspoorde mantelzorg’.