Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Evaluatie clausulering recht op omgang na partnerdoding

De Wet clausulering recht op contact/omgang na partnerdoding beoogt meer duidelijkheid te brengen in het proces dat moet leiden tot een besluit over contact/omgang na partnerdoding. In opdracht van het WODC voerden wij samen met onderzoekers van Avans Hogeschool een evaluatie van deze wet uit.

Evaluatie Wet versterking positie curator en Wet civielrechtelijk bestuursverbod

De Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de Wet versterking positie curator zijn in 2016 en 2017 van kracht geworden, met als doel de aanpak van faillissementsfraude te verstevigen en de maatschappelijke schade door faillissementsfraude te beperken. In dit onderzoek is nagegaan hoe de wetten in de praktijk worden uitgevoerd. Het doel van de evaluatie is te […]

Implementatie GREVIO-aanbevelingen online geweld tegen vrouwen

Regioplan deed in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar de implementatie van de GREVIO-aanbeveling over de ‎digitale dimensie‎ van geweld tegen vrouwen. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat er nodig is om de GREVIO-aanbeveling te implementeren. Dit deden we onder andere met een deskstudie en een serie interviews: met professionals die betrokken zijn bij beleid en uitvoering en met experts in online geweld.

Evaluatie Bibob-beleid gemeente Arnhem

De Wet Bibob is een belangrijk instrument voor gemeenten om de eigen integriteit te waarborgen en ondermijning tegen te gaan. Wij evalueren het Bibob-beleid van gemeente Arnhem en bieden handvatten voor doorontwikkeling van het beleid, de toepassing ervan en de inrichting van het werkproces.

Update veiligheidsonderdelen in de Nationale Drug Monitor

De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft een overzicht van recente ontwikkelingen rondom middelengebruik en criminaliteit in Nederland. Sinds 2020 updaten we de onderdelen over illegale handel, productie en bezit van drugs en over criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers.

Nationale Drug Monitor (2023)

De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft inzicht in de actuele kennis over drugscriminaliteit, middelengebruik en strafbaar gedrag en wetgeving en beleid daaromtrent. Al vier jaar levert Regioplan een bijdrage aan deze onderdelen van de NDM door diverse bronnen te verzamelen, deze te analyseren en daarover rapporteren. Zo ontstaat inzicht in de grote stroom aan informatie op dit thema.

Evaluatie Wet clausulering contact/omgang na partnerdoding

Geweldsdelicten waarbij sprake is van (vermoedelijke) partnerdoding hebben altijd grote impact op de nabestaanden. Als er daarnaast ook minderjarige kinderen achterblijven, creëert dit extra zorgen en spanningen.

Meldpunt Mensenhandel in de Eenheid Den Haag

Een integraal meldpunt kan het signaleren en aanpakken van mensenhandel vergemakkelijken. Wij ondersteunden het RSIV bij het uitwerken van scenario’s rond de inrichting en positionering van een meldpunt.

De rol van werk in de lokale, preventieve aanpak van ondermijning

Hoe kunnen gemeenten het thema ‘werk’ een betekenisvolle rol geven in hun aanpak van jonge aanwas in ondermijnende criminaliteit? Concrete handvatten hiervoor staan in ons onderzoeksrapport.

Gebruiken van de Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Hoe kan kennis uit de Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling ingezet worden voor een effectievere aanpak HGKM? Regioplan ontwikkelde een aantal instrumenten die gemeenten, regio’s en hun ketenpartners daarbij helpen.