Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Ondersteuningsstructuur Lokale Allianties

Lokale Allianties, waarin banken, notarissen, mentoren en bewindvoerders samenwerken met hulpverleners, blijken een effectief middel te zijn om financieel misbruik van ouderen te voorkomen, tijdig te signaleren en als het dan toch gebeurt, aan te pakken.

Evaluatie ontwikkeling Familiecontact

Ouders van geradicaliseerde moslim-jongeren zijn vaak dubbel slachtoffer: zij verliezen hun kind en ze worden door de gemeenschap met de nek aangekeken. Het project Familiecontact van het Landelijk Steunpunt Extremisme biedt families ondersteuning aan bij de rouwverwerking en het weerbaar worden tegen radicalisering en extremisme. Dit project werkt goed, zo is gebleken uit onze evaluatie.

Procesevaluatie projecten ‘Detentie lokaal en flexibel’

Innovatie in detentie is in volle gang. Het ministerie van Justitie & Veiligheid ondersteunt vijf experimenten voor kleinschalige, flexibele en lokale detentie in het land. Regioplan mag voor het WODC de detentieprojecten volgen en helpen verbeteren.

Ontwikkeling risicoprofielen ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt helaas regelmatig voor onder ouderen in Nederland. Om de vaak verborgen problematiek beter te kunnen herkennen heeft het ministerie van VWS ons gevraagd instrumentarium te ontwikkelen dat bij moet dragen aan verbeterde signalering van slachtoffers.

Evaluatie subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland

In 2018 stelde het ministerie van VWS de subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland in werking. In opdracht van het ministerie voerden we een evaluatie van deze regeling uit.

Landelijke evaluatie Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees II

Wat is bereikt met de RUPS-gelden voor ondersteuning aan sekswerkers die uit de prostitutie willen stappen? Is er een landelijke dekkend netwerk van ondersteuning en wat zijn de resultaten?

Seksuele uitbuiting in de Amsterdamse seksbranche: aard en patronen

Seksuele uitbuiting blijft vaak verborgen voor de buitenwereld. We onderzoeken de aard en patronen van seksuele uitbuiting in de vergunde en onvergunde seksbranche in Amsterdam, in opdracht van de gemeente.

MDA++ Flevoland

De Multidisciplinaire Aanpak (MDA++ ) is een nieuwe werkwijze in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk- en seksueel geweld. Wij monitoren dit jaar de aanpak in Flevoland.

Verbetertraject ketenaanpak huiselijk geweld in Tilburg

Gedurende een pilot werkten we met de uitvoerende partijen in Tilburg aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld.

Beleidsdoorlichting emancipatiebeleid

Hoe staat met de gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele voorkeur en genderidentiteit in Nederland en hoe draagt het emancipatiebeleid hieraan bij? Deze beleidsdoorlichting geeft inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid van het emancipatiebeleid in de jaren 2014-2018.