Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Evaluatie van pilots ‘Sociaal juridische hulp om de hoek’

Om burgers met sociaal juridische hulpvragen beter te kunnen bereiken, wordt op drie locaties geëxperimenteerd met versteviging van samenwerking tussen dienstverleners aan de voorkant van het sociaal juridische domein. Het betreft een project waarin Sociaal Werk Nederland en de Koninklijke Bibliotheek samenwerken. Wij begeleiden het proces met een lerende evaluatie, een methodiek die veel ruimte biedt om (tussentijds) te leren op drie niveaus: binnen, tussen en van de drie pilots.

Naar een effectieve, lokale aanpak van huiselijk geweld: kwaliteitskader Werken aan Veiligheid

Het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid helpt gemeenten bij het verbeteren van de kwaliteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op lokaal niveau. Onze senior adviseur Katrien de Vaan helpt gemeenten bij de implementatie van dit kwaliteitskader.

Nationale Drug Monitor

Jaarlijks verschijnt de Nationale Drug Monitor met daarin twee hoofdstukken over alcohol- en druggerelateerde criminaliteit en overlast. Wij hebben deze hoofdstukken over de trends tot en met het jaar 2019 opgesteld en de ontwikkelingen in het coronajaar 2020 verkend.

Oog voor gender in de aanpak van HGKM

Oog voor gender is belangrijk als onderdeel van een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij ondersteunen het landelijk programma 'Geweld hoort nergens thuis' bij het implementeren van meer aandacht voor gender in de producten van het programma, waardoor deze effectiever worden.

Uitwerking aanbevelingen GREVIO – Nederland en het Verdrag van Istanbul: wat betekent dat concreet?

De implementatie van het Verdrag van Istanbul vraagt een vertaling naar de Nederlandse beleids- en uitvoeringspraktijk om te komen tot een meer gendersensitieve aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Wij ondersteunden de betrokken ministeries bij het maken van die vertaalslag.

Verdiepend onderzoek casuïstiek Hoorn

In opdracht van de gemeente Hoorn brengen we in beeld waar en hoe winst te behalen is bij het effectief beantwoorden van hulpvragen van multiprobleemgezinnen.

Huiselijk geweld ten tijde van corona

De gemeente Arnhem heeft ons gevraagd de prevalentie van HGKM ten tijde van corona in de gemeente in kaart te brengen en na te gaan of de aanpak van HGKM bijsturing behoeft.

Aanpak HGKM in het lokaal veld: randvoorwaarden voor regie, samenwerking en afstemming op operationeel niveau

Met deze actiegerichte, lerende evaluatie werken we aan het identificeren en wegnemen van belemmeringen in de uitvoeringspraktijk van samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Het onderzoek heeft ten doel de aanpak van HGKM in het lokaal veld te verbeteren.

Advisering en begeleiding Veilige Steden

In het landelijke programma Veilige Steden zetten gemeenten zich extra in voor veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte en het uitgaan. In opdracht van het ministerie van OCW ondersteunen wij de deelnemende gemeenten tot en met eind 2022 met kennis, advies en door het faciliteren van uitwisseling.

Evaluatie Visie ‘Recht doen, kansen bieden’ en Wet straffen en beschermen

Met de visie ‘Recht doen, kansen bieden’ en bijbehorende Wet straffen en beschermen wordt gestreefd naar een effectievere uitvoering van gevangenisstraffen. In opdracht van het WODC zetten wij een monitor op voor toekomstig evaluatie-onderzoek en voeren wij de nulmeting uit.