Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Uitwerking aanbevelingen GREVIO – Nederland en het Verdrag van Instanbul: wat betekent dat concreet?

De implementatie van het Verdrag van Istanbul vraagt een vertaling naar de Nederlandse beleids- en uitvoeringspraktijk om te komen tot een meer gendersensitieve aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Wij ondersteunen de betrokken ministeries bij het maken van die vertaalslag.

Advisering en begeleiding Veilige Steden

In het landelijke programma Veilige Steden zetten gemeenten zich extra in voor veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte en het uitgaan. In opdracht van het ministerie van OCW ondersteunen wij de deelnemende gemeenten tot en met eind 2022 met kennis, advies en door het faciliteren van uitwisseling.

Evaluatie Visie ‘Recht doen, kansen bieden’ en Wet straffen en beschermen

Met de visie ‘Recht doen, kansen bieden’ en bijbehorende Wet straffen en beschermen wordt gestreefd naar een effectievere uitvoering van gevangenisstraffen. In opdracht van het WODC zetten wij een monitor op voor toekomstig evaluatie-onderzoek en voeren wij de nulmeting uit.

Met gepast geweld. Aard, omvang en ontwikkeling van politiegeweld in Nederland in 2016.

Politiegeweld staat volop in de aandacht. Aard, omvang en ontwikkeling van politiegeweld in 2016 onderzochte we samen met de VU.

Procesevaluatie Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob

De Wet Bibob geeft overheidsinstellingen bevoegdheden om te voorkomen dat zij onbedoeld criminaliteit en het witwassen van criminele inkomsten faciliteren. Wij onderzochten de implementatie, toepassing en knelpunten van de wetswijzigingen uit 2013.

Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast

Sinds 2017 beschikken gemeenten over een nieuw instrument om woonoverlast tegen te gaan. De tussentijdse evaluatie leert dat de eerste ervaringen met dit instrument (gedragsaanwijzing op grond van de Wet aanpak woonoverlast) gematigd positief zijn: het voegt iets wezenlijks toe aan het bestaande instrumentenpalet. Toch kunnen niet alle problemen ermee worden aangepakt.

Nationale Drug Monitor

Jaarlijks verschijnt de Nationale Drug Monitor met daarin twee hoofdstukken over druggerelateerde criminaliteit en overlast. Wij stellen deze hoofdstukken over 2019 op in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam.

Oorzaken caseload Veilig Thuis Flevoland: reconstructie van 100 casussen

In 2018 kampte Veilig Thuis Flevoland (VTF) met een relatief hoge caseload. Onderzoek naar het traject dat casussen na overdracht door VTF doorlopen, laat zien dat belangrijke verklaringen daarvoor liggen in de inrichting en het functioneren van het lokaal veld en in de hoge uitval uit hulpverleningstrajecten.

Pilot Samenwerking eerste en tweedelijns rechtsbijstandsverlening

In opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand evalueren we nieuwe vormen van samenwerking in de rechtsbijstandverlening. Het gaat om pilots waarin de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnshulpverleners worden uitgeprobeerd.

Impactanalyse van de Telecomcode en uitrol van 5G

Volgens de Telecomcode (artikel 57) hebben Telecomproviders recht op toegang tot overheidsgebouwen en andere publieke infrastructuur voor de plaatsing van de voor 5G benodigde antennes. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoeken wij de bestuurlijke en financiële gevolgen voor overheidsinstanties van de met de Telecomcode gemoeide verplichtingen.