Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Lokaal plan van aanpak ouderenmishandeling

De gemeente Roosendaal wil expliciet aandacht besteden aan de aanpak ouderenmishandeling. Hiertoe schrijven wij in samenwerking met de gemeente een lokaal plan van aanpak ouderenmishandeling waarin concrete doelen en acties opgenomen zijn.

Verkenning nadere maatregelen en regelgeving ter voorkoming en tegengaan van LHBT+ conversie

Welke maatregelen en regelgeving zouden in Nederland in kunnen worden gezet om zogenaamde ‘LHBT+ conversie’ tegen te gaan? Om deze vraag te beantwoorden brengen we, in samenwerking met de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit, in kaart welke mogelijkheden er zijn. Daarbij kijken we ook wat er te leren valt van ervaringen in het buitenland.

Mensenhandel zichtbaar maken. Leren van onderzoek in Ede en Utrecht

Hoe kunnen gemeenten zicht op mensenhandel krijgen? In opdracht van CoMensha, VNG en gemeenten Ede en Utrecht onderzochten wij hoe deze twee gemeenten mensenhandel lokaal in beeld brengen.

De aard en effecten van prostitutiebeleid

Welke verschillende typen prostitutiebeleid zijn er? En wat weten we over de effecten ervan? Wij onderzochten het voor het WODC.

Aandacht voor gender in aanpak huiselijk geweld: handreiking voor casuïstiekbespreking en training

Voor het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis ontwikkelde Regioplan een aantal instrumenten voor het verbeteren van de aandacht voor gender in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Twee van die instrumenten worden nu getest in trainingen aan professionals. Wij evalueren deze test.

Seksbranche 2020

Wat is de aard en omvang van de Nederlandse seksbranche en hoe kijken gemeenten tegen hun seksbranche aan? Wij deden er voor het WODC onderzoek naar.

Partiële evaluatie weigeraanpak

Door het ministerie van JenV zijn maatregelen genomen om het weigeren van medewerking aan gedragskundig onderzoek in een strafrechtelijk onderzoek tegen te gaan. Wij voeren in opdracht van het WODC een partiële evaluatie uit van deze ‘weigeraanpak’.

Vooronderzoek procesindicatoren aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Procesindicatoren helpen om inzicht te krijgen in het hulpverleningsproces bij gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM). Het idee is dat door in de Impactmonitor Huiselijk geweld en Kindermishandeling ook te monitoren op procesindicatoren, betrokken partijen beter met en van elkaar kunnen leren om zo de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verder te verbeteren. Wij deden onderzoek naar de mogelijkheden om procesinformatie geautomatiseerd op te halen uit dossiers bij betrokken instanties.

Instrumentontwikkeling regionaal zicht op seksueel geweld

Vaak ontbreekt het zicht op de aard en omvang van seksueel geweld in regio's. Dit bemoeilijkt het opstellen of doorontwikkelen van een regionale aanpak. In opdracht van het ministerie van VWS hebben wij voor vijf regio's een instrument ontwikkeld dat zicht geeft op de aard en omvang van seksueel geweld. Het instrument draagt onder andere bij aan het aanscherpen van de aanpak en het agenderen van de problematiek.

Plan- en procesevaluatie projecten ‘Detentie lokaal en flexibel’

De afgelopen jaren is ingezet op innovatie van de sanctietoepassing. Vanuit het programma Koers en Kansen van het ministerie van JenV zijn vijf pilotprojecten voor kleinschalige, flexibele en lokale detentie opgezet. Wij voerden de plan- en procesevaluatie van deze pilotprojecten uit.