Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Evaluatie Bibob-beleid gemeente Arnhem

De Wet Bibob is een belangrijk instrument voor gemeenten om de eigen integriteit te waarborgen en ondermijning tegen te gaan. Wij evalueren het Bibob-beleid van gemeente Arnhem en bieden handvatten voor doorontwikkeling van het beleid, de toepassing ervan en de inrichting van het werkproces.

Evaluatie Wet clausulering contact/omgang na partnerdoding

Geweldsdelicten waarbij sprake is van (vermoedelijke) partnerdoding hebben altijd grote impact op de nabestaanden. Als er daarnaast ook minderjarige kinderen achterblijven, creëert dit extra zorgen en spanningen.

De rol van werk in de lokale, preventieve aanpak van ondermijning

Hoe kunnen gemeenten het thema ‘werk’ een betekenisvolle rol geven in hun aanpak van jonge aanwas in ondermijnende criminaliteit? Concrete handvatten hiervoor staan in ons onderzoeksrapport.

Gebruiken van de Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Hoe kan kennis uit de Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling ingezet worden voor een effectievere aanpak HGKM? Regioplan ontwikkelde een aantal instrumenten die gemeenten, regio’s en hun ketenpartners daarbij helpen.

Evaluatie verruiming Wet Finec

Om de maatschappelijke schade van financieel-economische criminaliteit te verminderen is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Finec) ingevoerd. Wij evalueren deze wet in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Lokaal plan van aanpak ouderenmishandeling

De gemeente Roosendaal wil expliciet aandacht besteden aan de aanpak ouderenmishandeling. Hiertoe schrijven wij in samenwerking met de gemeente een lokaal plan van aanpak ouderenmishandeling waarin concrete doelen en acties opgenomen zijn.

Klachtenstelsel po en vo: nader onderzoek 2022

Voor personeelsleden, ouders en leerlingen (in het voortgezet onderwijs) is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Regioplan deed onderzoek naar het functioneren van de klachtenregeling en het klachtenstelsel in het primair en voortgezet onderwijs.

Verkenning nadere maatregelen en regelgeving ter voorkoming en tegengaan van LHBT+ conversie

Welke maatregelen en regelgeving zouden in Nederland in kunnen worden gezet om zogenaamde ‘LHBT+ conversie’ tegen te gaan? Om deze vraag te beantwoorden brengen we, in samenwerking met de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit, in kaart welke mogelijkheden er zijn. Daarbij kijken we ook wat er te leren valt van ervaringen in het buitenland.

Mensenhandel zichtbaar maken. Leren van onderzoek in Ede en Utrecht

Hoe kunnen gemeenten zicht op mensenhandel krijgen? In opdracht van CoMensha, VNG en gemeenten Ede en Utrecht onderzochten wij hoe deze twee gemeenten mensenhandel lokaal in beeld brengen.

De aard en effecten van prostitutiebeleid

Welke verschillende typen prostitutiebeleid zijn er? En wat weten we over de effecten ervan? Wij onderzochten het voor het WODC.