Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Het Charter Diversiteit: ervaringen en resultaten uit de praktijk

Mede naar aanleiding van het SER-advies ‘Discriminatie werkt niet!’ is in 2015 het project Diversiteit in Bedrijf gestart. Onderdeel van het project is het Charter Diversiteit waaraan bedrijven zich op vrijwillige basis committeren. De eerste resultaten laten zien dat dit een nieuwe impuls of focus geeft aan het diversiteitsbeleid van bedrijven.

Impact en toekomst van de Adviesraad Diversiteit en Integratie

Naar aanleiding van ons onderzoek naar de impact van de Adviesraad Diversiteit en Integratie ging gemeente Amsterdam op zoek naar een andere manier van advies inwinnen.

Onderzoek naar de gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen

Uit ons onderzoek naar anti-discriminatievoorzieningen (adv) bleek dat regionaal opererende adv's het beste in staat om potentiële slachtoffers van discriminatie te ondersteunen.

Evaluatie van de subsidieregeling Burgerschap en Diversiteit

De Amsterdamse Subsidieregeling Burgerschap en Diversiteit is in het leven geroepen om stedelijke (vrijwilligers)organisaties te ondersteunen in het versterken van de positie van hun achterban. De gemeente Amsterdam vroeg in de zomer van 2016 om inzicht te geven in de opbrengsten van deze subsidieregeling.

Evaluatie Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD)

We inventariseerden activiteiten van de Nationale Politie rondom diversiteit en identificeerden effectieve en veelbelovende werkwijzen. De activiteiten waren gericht op de eigen organisatie en het optreden naar buiten.

Tussenevaluatie diversiteitsbeleid stadsdeel Zuidoost

Het stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam heeft diversiteit benoemd als een belangrijke verbindende kracht in civil society. Diversiteitsbeleid moet bijdragen aan het bevorderen van de zelfredzaamheid en actief burgerschap van alle inwoners van het stadsdeel. Regioplan heeft een tussenevaluatie uitgevoerd van het diversiteitsbeleid van het stadsdeel.

Diversiteit in het hoger pedagogisch onderwijs

Het lerarenkorps in Nederland vormt geen goede afspiegeling van onze samenleving: leraren met een niet-westerse achtergrond zijn in het hele onderwijsstelsel ondervertegenwoordigd, terwijl in het basisonderwijs daarbovenop een ondervertegenwoordiging van mannelijke leerkrachten speelt. Om een grotere diversiteit binnen het lerarenkorps te realiseren, wil het ministerie van OCW de lerarenopleidingen stimuleren om afspraken te maken over […]

Beleid voor allochtone ouderen; onderzoek naar diversiteit en ouderenbeleid in vier gemeenten

Het aantal niet-westerse allochtonen boven de vijftig jaar zal in de nabije toekomst snel groeien. Daarmee zal de zorgvraag van allochtone ouderen sterk toenemen. Gemeenten zijn ervan doordrongen dat allochtone ouderen een groep is met een specifieke hulpvraag die aandacht verdient in beleid. Gemeenten hebben echter moeite om de doelgroep te bereiken en hebben nauwelijks […]

Allochtonen in de bouw

In de bouwsector werken relatief weinig mensen met een allochtone herkomst. Gezien de grote bouwproductie en krappe arbeidsmarkt vormen Nederlanders van allochtone afkomst juist een interessante bron van werknemers. Regioplan onderzocht voor de sociale partners in de bouw hoe het komt dat weinig allochtonen in de bouwsector werken en hoe dat mogelijk kan worden verbeterd. […]