Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Wetenschap & Technologie in het Gelderse basisonderwijs

Het Platform Talent voor Technologie wil graag weten hoe ver Gelderse basisscholen zijn met de implementatie van Wetenschap & Technologie (W&T).

Impactmonitor Digitale Werkplaatsen

Digitale Werkplaatsen zijn publiek-private samenwerkingen waarbij studenten in het beroepsonderwijs ondernemers helpen te digitaliseren. Katapult wil graag weten wat de impact van de werkplaatsen is op het onderwijs.

Evaluatie Meer Kans op Werk Jongeren

De Amsterdamse aanpak van jeugdwerkloosheid (Meer Kans op Werk Jongeren) beoogt de kansen van jongeren te vergroten op werk en een goede toekomst. Regioplan zal deze aanpak evalueren, zodat de gemeente Amsterdam deze aanpak verder kan doorontwikkelen en een zo goed mogelijke dienstverlening kan blijven bieden. Door de coronacrisis is de jeugdwerkloosheid sterk gestegen. Om […]

Klachtenstelsel po en vo: nader onderzoek 2022

Voor personeelsleden, ouders en leerlingen (in het voortgezet onderwijs) is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Regioplan deed onderzoek naar het functioneren van de klachtenregeling en het klachtenstelsel in het primair en voortgezet onderwijs.

Evaluatie subsidieregeling Extra Hulp voor de Klas

Voor het ministerie van OCW hebben wij in samenwerking met ECBO onderzoek gedaan naar het aanvraag- en uitvoeringsproces en de opbrengsten van de subsidieregeling ‘Extra hulp voor de klas’ (EHK).

Evaluatie Brede Regeling Combinatiefuncties

Via de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) kunnen gemeenten met cofinanciering van het Rijk functionarissen (buursportcoaches en cultuurcoaches) inzetten die sport of cultuur verbinden met andere domeinen, zoals onderwijs, zorg of welzijn. Mede met deze regeling wil de rijksoverheid eraan bijdragen dat iedereen een leven lang met plezier kan sporten en bewegen en toegang heeft tot cultuur. Samen met Cebeon evalueerden we de inrichting en de werking van de regeling.

Samen Beslissen niet vanzelfsprekend in onderwijs zorgprofessionals

Samen met de patiënt beslissen over de behandeling wordt steeds belangrijker in de zorg. Wij hebben het afgelopen half jaar samen met Nivel onderzoek gedaan naar de manier waarop zorgprofessionals in de medisch-specialistische zorg tijdens hun opleiding hiervoor de benodigde competenties aanleren. Uit de inventarisatie blijkt dat er in uiteenlopende mate aandacht is voor Samen Beslissen in bestaande opleidings- en (na)scholingsaanbod.

Evaluatie van de Leerwerkloketten

In alle arbeidsmarktregio’s zijn leerwerkloketten actief die helpen en ondersteunen bij vragen op het gebied van leren en werken. Samen met CINOP-ECBO onderzoeken we de meerwaarde van de leerwerkloketten en verbetermogelijkheden voor de toekomst.

Zij-instroom in het po, vo en mbo

Het ministerie van OCW heeft een groot kwalitatief evaluatieonderzoek laten uitvoeren naar zij-instroom in het lerarenberoep. De resultaten worden gebruikt om de routes voor mensen die vanuit een andere studie of beroepsloopbaan willen overstappen naar een lerarenbaan verder te verbeteren en te moderniseren.

Bibliotheek als derde leeromgeving

In het kader van de Gelijke Kansen Agenda zijn de Koninklijke Bibliotheek, Bibliotheek Lek & IJssel en Bibliotheek Venlo een pilot gestart, waarin de bibliotheek gepositioneerd wordt als derde leeromgeving voor kinderen in kwetsbare thuissituaties. Wij evalueerden de pilot waarmee we lessen hebben opgehaald voor andere bibliotheken die hiermee aan de slag willen.