Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Versnelling in het Thuiszitterspact

Het afgelopen schooljaar is het aantal thuiszitters wederom gestegen. Reden voor de partners van het Thuiszitterspact om extra maatregelen te nemen. Om gemeenten en samenwerkingsverbanden beter te kunnen ondersteunen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters, hebben de partners van het Thuiszitterspact behoefte aan meer zicht op het verhaal achter de cijfers. Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft ons gevraagd dit te onderzoeken.

Inzicht besteding prestatieboxmiddelen po

De regeling prestatiebox primair onderwijs (po) loopt na schooljaar 2019-2020 af. Wij voeren daarom in opdracht van het ministerie van OCW en de PO-Raad een onderzoek naar de inzet van de prestatieboxmiddelen door de schoolbesturen. We kijken daarbij ook naar gevolgen van een eventuele keuze voor een andere bestemming van deze middelen.

Herijking gemeentefonds

Gemeenten hebben dezelfde wettelijke taken, maar de omstandigheden waaronder zij die moeten uitvoeren lopen sterk uiteen. Cebeon en Regioplan ontwikkelen een financieel verdeelmodel voor het gemeentefonds dat zo goed mogelijk rekening houdt met deze uiteenlopende omstandigheden.

Evaluatie subsidieregeling internationalisering in primair en voortgezet onderwijs

Het ministerie van Onderwijs stimuleert scholen in het primair en voortgezet onderwijs om aandacht te besteden aan internationalisering. Wij evalueren de doelmatigheid en effectiviteit van de subsidieregeling.

Re-integratie van stille reserve uit de WW in het primair onderwijs

Kan de stille reserve in het primair onderwijs (mensen met een werkloosheidsuitkering die voorheen leerkracht waren) bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort?

Lessen over het slavernijverleden in het Amsterdamse onderwijs

Met de beleidslijn Gedeelde Geschiedenis wil de gemeente Amsterdam historische gevoeligheden bespreekbaar maken. Onderdeel daarvan is het slavernijverleden. Wij hebben onderzocht wat scholen momenteel met het onderwerp doen en wat zij daar eventueel nog bij nodig hebben.

Uitstroom richting pensioen in het po, vo en mbo

Iets meer dan de helft van het onderwijspersoneel verwacht vóór de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen te gaan. In mei 2019 deden wij een peiling wanneer medewerkers uit het po, vo en mbo verwachten met pensioen te gaan.

Proeftuin herkennen en begeleiden jeugd met lvb

In deze Proeftuin is aandacht gevraagd voor het herkennen en ondersteunen van leerlingen met een licht verstandelijke beperking in het vmbo. Het achterliggende idee is om zo deze leerlingen de aandacht en ondersteuning te geven die ze nodig hebben en problemen als schoolverzuim tegen te gaan of te voorkomen.

Implementatie van Wetenschap & Technologie op Gelderse basisscholen

De provincie Gelderland wil samen met de Gelderse scholen de implementatie van Wetenschap & Technologie (W&T) in het primair onderwijs in Gelderland versnellen en versterken.

Evaluatie Convenant Sponsoring in primair en voortgezet onderwijs

Inmiddels is de laatste versie van het Convenant Sponsoring verlopen. Tijd om te inventariseren hoe het staat met sponsoring in het basis- en voortgezet onderwijs.