Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Versnelling in het Thuiszitterspact

Het afgelopen schooljaar is het aantal thuiszitters wederom gestegen. Reden voor de partners van het Thuiszitterspact om extra maatregelen te nemen. Om gemeenten en samenwerkingsverbanden beter te kunnen ondersteunen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters, hebben de partners van het Thuiszitterspact behoefte aan meer zicht op het verhaal achter de cijfers. Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft ons gevraagd dit te onderzoeken.

Evaluatie promotiebeurzen voor leraren

Sinds 2011 kunnen bevoegde docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs een beurs aanvragen om promotieonderzoek te doen. Deze beurs wordt vooral aangevraagd omdat leraren zichzelf willen ontwikkelen.

Beleidsdoorlichting emancipatiebeleid

Hoe staat met de gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele voorkeur en genderidentiteit in Nederland en hoe draagt het emancipatiebeleid hieraan bij? Deze beleidsdoorlichting geeft inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid van het emancipatiebeleid in de jaren 2014-2018.

Effecten meer en beter bewegingsonderwijs

In 2018 heeft de SP een wetsvoorstel voor meer en beter bewegingsonderwijs ingediend. Wat zijn de effecten hiervan op gezondheid en leerprestaties?

Toeleiding statushouders naar onderwijs

Inventarisatie van schakeltrajecten die jonge nieuwkomers beter in staat stellen om een passend onderwijsniveau te volgen.

Welke factoren dragen bij aan een gering aandeel zittenblijvers?

Welke strategie├źn gebruiken scholen om het aantal zittenblijvers laag te houden? De VO-raad gebruikt ons onderzoek hiernaar in het beleid om zittenblijven tegen te gaan.

Evaluatie programma Jong Leren Eten

Met het programma Jong Leren Eten wil het kabinet het thema gezonde en duurzame voeding beter onder de aandacht brengen. Wij evalueren het programma.

Evaluatie inzet onderwijs(zorg)consulenten

Het onderzoek had tot doel om inzicht te krijgen in de werkwijze van onderwijs(zorg)consulenten en het ondersteunend bureau, de kwalitatieve resultaten van hun inzet en eventuele verbetermogelijkheden op landelijk en lokaal niveau. Daarnaast brachten we in beeld waarom er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de hulp van onderwijs(zorg)consulenten.

Tel je Geld: eerste indrukken en suggesties ter verbetering

Tel je Geld is een online oefenprogramma voor mensen die minder geld uit moeten of willen geven en mensen die overzicht en inzicht willen hebben in hun inkomsten en uitgaven. Het programma is ontwikkeld voor (jong)volwassenen met een laag opleidingsniveau en heeft tot doel om (grote) schulden te voorkomen. Het programma beoogt een basis te […]

De ontwikkeling van leesvaardigheid in het Nederlands taalgebied in Europees perspectief

De leesvaardigheid van de jeugd wordt eens in de vijf jaar gemeten in een groot internationaal onderzoek (PIRLS). De meeste recente cijfers uit 2016 laten met name in Vlaanderen een sterke dalende trend zien. De Taalunie wil graag meer zicht op de achtergronden van die ontwikkeling. Wij kijken daarom in een internationale verkenning naar ontwikkelingen, […]