Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Implementatie van Wetenschap & Technologie op Gelderse basisscholen

De provincie Gelderland wil samen met de Gelderse scholen de implementatie van Wetenschap & Technologie (W&T) in het primair onderwijs in Gelderland versnellen en versterken.

Toeleiding statushouders naar onderwijs

Voorschakeltrajecten voor statushouders zijn erop gericht de aansluiting met het reguliere onderwijs te verbeteren. Uit onze inventarisatie blijkt dat deze trajecten op verschillende manieren een belangrijke meerwaarde hebben, voor zowel de samenleving als voor de nieuwkomer.

Digitale examens in de beroepsgerichte leerwegen vmbo

Vrijwel alle vmbo-scholen kiezen al voor digitale centrale examens in de beroepsgerichte leerwegen. We brachten de voor- en nadelen in kaart van een volledige keuze voor deze vorm van examineren.

Versnelling in het Thuiszitterspact

Het afgelopen schooljaar is het aantal thuiszitters wederom gestegen. Reden voor de partners van het Thuiszitterspact om extra maatregelen te nemen. Om gemeenten en samenwerkingsverbanden beter te kunnen ondersteunen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters, hebben de partners van het Thuiszitterspact behoefte aan meer zicht op het verhaal achter de cijfers. Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft ons gevraagd dit te onderzoeken.

Evaluatie promotiebeurzen voor leraren

Sinds 2011 kunnen bevoegde leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs promotiebeurzen aanvragen om promotieonderzoek te doen. Deze beurs wordt vooral aangevraagd omdat docenten zichzelf willen ontwikkelen.

Beleidsdoorlichting emancipatiebeleid

Hoe staat met de gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele voorkeur en genderidentiteit in Nederland en hoe draagt het emancipatiebeleid hieraan bij? Deze beleidsdoorlichting geeft inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid van het emancipatiebeleid in de jaren 2014-2018.

Effecten meer en beter bewegingsonderwijs

In 2018 heeft de SP een wetsvoorstel voor meer en beter bewegingsonderwijs ingediend. Wat zijn de effecten hiervan op gezondheid en leerprestaties?

Welke factoren dragen bij aan een gering aandeel zittenblijvers?

Welke strategie├źn gebruiken scholen om het aantal zittenblijvers laag te houden? De VO-raad gebruikt ons onderzoek hiernaar in het beleid om zittenblijven tegen te gaan.

Evaluatie programma Jong Leren Eten

Met het programma Jong Leren Eten wil het kabinet het thema gezonde en duurzame voeding beter onder de aandacht brengen. Wij evalueren het programma.

Evaluatie inzet onderwijs(zorg)consulenten

Het onderzoek had tot doel om inzicht te krijgen in de werkwijze van onderwijs(zorg)consulenten en het ondersteunend bureau, de kwalitatieve resultaten van hun inzet en eventuele verbetermogelijkheden op landelijk en lokaal niveau. Daarnaast brachten we in beeld waarom er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de hulp van onderwijs(zorg)consulenten.