Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Evaluatie leren verbeteren

Evaluatie van het project Leren verbeteren voor scholen die door de inspectie als onvoldoende of zeer zwak zijn beoordeeld.

Toekomstverkenning bevoegdhedenstelsel vo

Bestaande regelgeving over bevoegdheid en inzetbaarheid levert in de praktijk verschillende knelpunten op. Het ministerie van OCW heeft daarom samen met sociale partners en lerarenopleidingen gevraagd om bouwstenen te verkennen voor een andere inrichting van het stelsel van bevoegdheden voortgezet onderwijs.

Evaluatie subsidieregeling Internationalisering PO en VO

Evaluatie van de subsidie 'Internationalisering onderwijs in po en vo'; een gewaardeerde en beleidsmatig zinvolle subsidie, maar de bekendheid kan beter.

Inzicht besteding prestatieboxmiddelen po

Scholen kregen de afgelopen jaren middelen uit de prestatiebox, bedoeld voor de realisatie van de afspraken uit het Bestuursakkoord primair onderwijs. We onderzochten de inzet en de consequenties van eventuele andere keuzes voor de bestemming van deze middelen.

Onderzoek onder scholen in het kader van BRIDGE

Met het project BRIDGE wil het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid de positie van jongeren van Rotterdam-Zuid op de arbeidsmarkt versterken. Met ons onderzoek naar BRIDGE hebben we ervaren opbrengsten en aangrijpingspunten voor doorontwikkeling in kaart gebracht.

Implementatie van Wetenschap & Technologie op Gelderse basisscholen

De provincie Gelderland wil samen met de Gelderse scholen de implementatie van Wetenschap & Technologie (W&T) in het primair onderwijs in Gelderland versnellen en versterken.

Profielwerkstukken in het vmbo

Samen met het onderwijs werkt het ministerie van OCW aan een nieuwe leerweg in het vmbo die de gemengde en de theoretische leerwegen moet gaan vervangen. Een suggestie van schoolleiders en docenten is om het profielwerkstuk te verstevigen door het een plek te geven binnen de nieuwe leerweg

Evaluatie Convenant Sponsoring in primair en voortgezet onderwijs

Inmiddels is de laatste versie van het Convenant Sponsoring verlopen. Tijd om te inventariseren hoe het staat met sponsoring in het basis- en voortgezet onderwijs.

Versnelling in het Thuiszitterspact

Het afgelopen schooljaar is het aantal thuiszitters wederom gestegen. Reden voor de partners van het Thuiszitterspact om extra maatregelen te nemen. Om gemeenten en samenwerkingsverbanden beter te kunnen ondersteunen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters, hebben de partners van het Thuiszitterspact behoefte aan meer zicht op het verhaal achter de cijfers. Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft ons gevraagd dit te onderzoeken.

Herijking gemeentefonds

Gemeenten hebben dezelfde wettelijke taken, maar de omstandigheden waaronder zij die moeten uitvoeren lopen sterk uiteen. Cebeon en Regioplan ontwikkelen een financieel verdeelmodel voor het gemeentefonds dat zo goed mogelijk rekening houdt met deze uiteenlopende omstandigheden.