Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Evaluatie van de Leerwerkloketten

In alle arbeidsmarktregio’s zijn leerwerkloketten actief die helpen en ondersteunen bij vragen op het gebied van leren en werken. Samen met CINOP-ECBO onderzoeken we de meerwaarde van de leerwerkloketten en verbetermogelijkheden voor de toekomst.

Zij-instroom in het po, vo en mbo

Het ministerie van OCW heeft een groot kwalitatief evaluatieonderzoek laten uitvoeren naar zij-instroom in het lerarenberoep. De resultaten worden gebruikt om de routes voor mensen die vanuit een andere studie of beroepsloopbaan willen overstappen naar een lerarenbaan verder te verbeteren en te moderniseren.

Bibliotheek als derde leeromgeving

In het kader van de Gelijke Kansen Agenda zijn de Koninklijke Bibliotheek, Bibliotheek Lek & IJssel en Bibliotheek Venlo een pilot gestart, waarin de bibliotheek gepositioneerd wordt als derde leeromgeving voor kinderen in kwetsbare thuissituaties. Wij evalueerden de pilot waarmee we lessen hebben opgehaald voor andere bibliotheken die hiermee aan de slag willen.

Evaluatie programma Jong Leren Eten

Jong Leren Eten richt zich op het beter onder de aandacht brengen van gezonde en duurzame voeding. Het programma wordt de komende jaren voortgezet en van nieuwe accenten voorzien, zoals wij ook in onze evaluatie voorstellen.

Zomerprogramma’s voor azc-kinderen

In de zomer hebben asielkinderen op basisscholen net als alle andere kinderen in Nederland zes weken vakantie. Wij hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een zomerprogramma voor azc-kinderen, dat gericht is op taalverwerving of onderwijs en dat ook plezierig moet zijn.

Evaluatie subsidie Gedragswerk

Stichting Gedragswerk heeft als doel ‘het bevorderen van de regionale samenwerking rondom leerplichtige leerlingen die in het onderwijs tussen wal en schip (dreigen te) vallen en niet het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben’. We evalueerden het werk van Gedragswerk in verband met het voornemen van OCW om de bestaande projectsubsidie om te zetten in een instellingssubsidie. Op basis van de evaluatie stellen we vast dat Gedragswerk, in de periode vanaf 2015 over het geheel genomen de veldactiviteiten heeft uitgevoerd die jaarlijks met OCW zijn afgesproken. Verschillende geïnterviewden wijzen erop dat uitgaan van het kind en de specifieke situatie het sterke punt is van Gedragswerk. Ze zijn redelijk goed bekend onder samenwerkingsverbanden in de verschillende regio’s. Uit het onderzoek komen twee thema’s naar voren als mogelijke verbeterpunten: het geven van meer duidelijkheid over de positie en het werk van Gedragswerk en het verder verspreiden van kennis en ervaring. We adviseren OCW en Gedragswerk heldere afspraken te maken in het kader van sturing en verantwoording, passend bij de vrije rol die Gedragswerk is toebedeeld.

Intern toezicht in het funderend onderwijs

De kwaliteit van het intern toezicht is de laatste jaren steeds meer in beeld gekomen als een belangrijk element van de kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Verdere professionalisering en kwaliteitsborging van het intern toezicht zijn dan ook belangrijke actiepunten voor het primair en voortgezet onderwijs.

De leerling-leraarratio in het speciaal basisonderwijs

Het gemiddelde aantal leerlingen per leraar is in het speciaal basisonderwijs de afgelopen jaren wat gestegen. Wat zijn de mogelijke oorzaken daarvan?

Schoolvoorbeelden. Best practices aanpak verzuim

Wat maakt dat het ziekteverzuim op scholen meerjarig laag is? De uitkomsten zijn verrassend en zeer de moeite van het lezen waard voor adviseurs, scholen, schoolbesturen en leraren.

Evaluatie leren verbeteren

Evaluatie van het project Leren verbeteren voor scholen die door de inspectie als onvoldoende of zeer zwak zijn beoordeeld.