Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Intern toezicht in het funderend onderwijs

De kwaliteit van het intern toezicht is de laatste jaren steeds meer in beeld gekomen als een belangrijk element van de kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Verdere professionalisering en kwaliteitsborging van het intern toezicht zijn dan ook belangrijke actiepunten voor het primair en voortgezet onderwijs.

Bibliotheek als derde leeromgeving

In het kader van de Gelijke Kansen Agenda zijn de Koninklijke Bibliotheek, Bibliotheek Lek & IJssel en Bibliotheek Venlo een pilot gestart, waarin de bibliotheek gepositioneerd wordt als derde leeromgeving voor kinderen in kwetsbare thuissituaties. Wij monitoren de pilot en trekken lessen voor andere bibliotheken die hiermee aan de slag willen.

De leerling-leraarratio in het speciaal basisonderwijs

Het gemiddelde aantal leerlingen per leraar is in het speciaal basisonderwijs de afgelopen jaren wat gestegen. Wat zijn de mogelijke oorzaken daarvan?

Schoolvoorbeelden. Best practices aanpak verzuim

Wat maakt dat het ziekteverzuim op scholen meerjarig laag is? De uitkomsten zijn verrassend en zeer de moeite van het lezen waard voor adviseurs, scholen, schoolbesturen en leraren.

Evaluatie leren verbeteren

Evaluatie van het project Leren verbeteren voor scholen die door de inspectie als onvoldoende of zeer zwak zijn beoordeeld.

Toekomstverkenning bevoegdhedenstelsel vo

Bestaande regelgeving over bevoegdheid en inzetbaarheid levert in de praktijk verschillende knelpunten op. Het ministerie van OCW heeft daarom samen met sociale partners en lerarenopleidingen gevraagd om bouwstenen te verkennen voor een andere inrichting van het stelsel van bevoegdheden voortgezet onderwijs.

Bestuurlijke constructen in het onderwijs

Als een fusie geen optie is, kiezen schoolbesturen soms voor andere samenwerkingsconstructies. Die andere vormen brachten we in kaart. Bovendien keken we naar soms complexe onderlinge samenwerkingsvormen van onderwijsbesturen op vestigingsniveau.

Evaluatie subsidieregeling Internationalisering PO en VO

Evaluatie van de subsidie 'Internationalisering onderwijs in po en vo'; een gewaardeerde en beleidsmatig zinvolle subsidie, maar de bekendheid kan beter.

Inzicht besteding prestatieboxmiddelen po

Scholen kregen de afgelopen jaren middelen uit de prestatiebox, bedoeld voor de realisatie van de afspraken uit het Bestuursakkoord primair onderwijs. We onderzochten de inzet en de consequenties van eventuele andere keuzes voor de bestemming van deze middelen.

Onderzoek onder scholen in het kader van BRIDGE

Met het project BRIDGE wil het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid de positie van jongeren van Rotterdam-Zuid op de arbeidsmarkt versterken. Met ons onderzoek naar BRIDGE hebben we ervaren opbrengsten en aangrijpingspunten voor doorontwikkeling in kaart gebracht.