Begeleiding naar werk voor 45-plussers blijft lastig

27-10-2020

De gemeente Almere besloot een grote groep bijstandsafhankelijke 45-plussers extra begeleiding te bieden om weer aan het werk te komen. De resultaten vielen tegen. Desondanks zijn er waardevolle lessen te leren. Lees er meer over in het interview met onze collega's Hetty Visee en Bob van Waveren over het onderzoek en de bevindingen.

Onderzoek naar professionalisering en kwaliteitsborging intern toezicht in het funderend onderwijs

26-10-2020

De kwaliteit van het intern toezicht is de laatste jaren steeds meer in beeld gekomen als een belangrijk element van de kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Verdere professionalisering en kwaliteitsborging van het intern toezicht zijn dan ook belangrijke actiepunten voor het primair en voortgezet onderwijs.

Een terugblik naar de Startconferentie Veilige Steden

20-10-2020

Op 22 september kwamen betrokken gemeenten, kennispartners en andere stakeholders samen voor de Startconferentie Veilige Steden. Kennisverdieping en het uitwisselen van voorbeelden uit de praktijk stonden op deze dag centraal.

Gendergelijkheid, lhbtiq+ en emancipatie: expertise gebundeld in nieuw werkveld

05-10-2020

We voeren al jarenlang onderzoek en adviestrajecten uit over gendergelijkheid en over de emancipatie en acceptatie van lhbtiq+-personen. Daarom bieden we nu aan onze samenwerkingspartners en opdrachtgevers een nieuw overzicht van ons werk en expertise op dit gebied.

Werkgever in coronatijd? Tijd voor meer dialoog

01-10-2020

Thuiswerken vraagt om meer dialoog en creativiteit van werkgevers dan nu het geval is. Dat blijkt uit het onderzoek dat wij deden samen met DirectResearch en Adolfse Organisatieadvies naar 'Werkgeverschap in coronatijd'.

Waardevol evalueren in drie stappen

29-09-2020

Waardevol evalueren hoeft niet veel tijd te kosten, maar vraagt wel inzet van alle betrokkenen.

Online bijeenkomst: onderzoek Levensloopbanen werkloze 50-plussers

29-09-2020

CentERdata en Regioplan hebben, met subsidie van Instituut Gak, onderzoek gedaan naar Levensloopbanen van werkloze 50-plussers. We organiseren een lunchbijeenkomst over dit onderzoek.

Professionals geven de doorslag. Maar hoe kunnen we hen ondersteunen in doen wat werkt? Denk nu mee!

28-09-2020

In het kader van Vakkundig aan het Werk 2, investeert ZonMw in de mogelijke komst van een nieuwe Kennisplaats Werk en Inkomen. ZonMw heeft ons gevraagd te onderzoeken of dit nodig is en zo ja, hoe deze kennisplaats er uit zou moeten zien. Wat voor organisatie(s) moet(en) het trekken? En onder welke voorwaarden wordt dit platform een succes?

De leerplichtambtenaar: handhaver, adviseur, schakelaar en partner

25-09-2020

Een effectieve aanpak van schoolverzuim vraagt om samenwerking tussen scholen en leerplicht. Uit ons onderzoek naar schoolverzuim en beeldvorming over leerplicht onder po- en vo- scholen komt naar voren dat scholen verwachten dat de leerplichtambtenaar kan optreden als handhaver, adviseur, schakelaar en partner in de verzuimketen.

Alle jongeren een kans, ook in tijden van corona

23-09-2020

Tijdens de coronacrisis neemt de kansenongelijkheid flink toe, met name onder jongeren. Het kabinet kondigt maatregelen aan om dit tegen te gaan. Kijkend naar onze projecten gericht op werk en inclusievraagstukken, lijkt een actief arbeidsmarktbeleid noodzakelijk om alle jongeren een mooie toekomst te kunnen bieden.