Wet Bibob: handvatten voor meer lokale focus bij aanpak ondermijning

02-02-2023

Het zogenoemde Bibob-beleid, waarmee gemeentes hun eigen integriteit kunnen bewaken, is een belangrijk instrument bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Regioplan voert geregeld onderzoeken uit naar de Wet Bibob. Zo onderzochten we eerder al de implementatie, toepassing en knelpunten van de wetswijzigingen uit 2013. En in 2022 evalueerden we het lokale Bibob-beleid voor een middelgrote gemeente. Deze evaluatie leverde interessante inzichten op, waarmee de gemeente haar huidige Bibob-beleid verder kan toespitsen op de lokale problematiek.

Nationale Drug Monitor (NDM): actuele cijfers rondom drugs en criminaliteit

01-02-2023

Wat zijn de laatste cijfers en ontwikkelingen op het gebied van illegale handel en productie van drugs? En wat zijn de actuele trends en cijfers rondom alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en overlast? Deze en andere vragen keren terug in de Nationale Drug Monitor (NDM), waaraan ook Regioplan de afgelopen drie jaar een bijdrage heeft geleverd.

Onderzoek sociale zekerheid: hoe handhaven andere landen?

30-01-2023

Van de toeslagenaffaire tot de 'boodschappenaffaire': het Nederlandse handhavingsbeleid op het gebied van sociale zekerheid lag de afgelopen jaren regelmatig onder vuur. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzocht Regioplan het handhavingsbeleid in zes andere Europese landen. Hoe ziet dat beleid eruit? En: wat kan Nederland leren van de ervaringen in het buitenland?

Werken houdt criminaliteit op afstand

24-01-2023

Jongeren en jongvolwassenen zonder baan lopen een hoger risico om betrokken te raken bij (ondermijnende) criminaliteit. Inzetten op betaald werk is daarom van groot belang bij de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

Hoe kan het Amsterdamse primair onderwijs aantrekkelijker worden gemaakt voor onderwijspersoneel?

19-01-2023

De maatregelen die de gemeente en Amsterdam en de Amsterdamse schoolbesturen treffen om het primair onderwijs aantrekkelijker te maken voor leraren (zoals voorrang op een huurwoning), sluiten goed aan bij wat leraren willen. Dat blijkt uit recent onderzoek door Regioplan. Tegelijkertijd blijft aandacht voor onder meer goed werkgeverschap nodig om het nog altijd oplopende lerarentekort enigszins het hoofd te kunnen bieden.

"Intensieve regie op complexe casuïstiek wérkt"

16-01-2023

Complexe casuïstiek vraagt om een intensieve vorm van regie. De gemeente Goeree-Overflakkee werkt inmiddels ruim twee jaar met zogenoemde intensieve casusregie bij casussen met complex huiselijk geweld. Onze recente evaluatie laat zien dat die aanpak werkt en werpt meer licht op de werkzame mechanismen.

Actieonderzoek: onderzoek in en mét de praktijk

11-01-2023

Onlangs rondden vier Regioplan-collega's de leergang Action Research meets Design Research af. Daarmee zijn ze nu als geen ander in staat om zogenoemd actieonderzoek uit te voeren. Wat is actieonderzoek eigenlijk? En: welke meerwaarde biedt deze praktijkgerichte onderzoeksmethode ten opzichte van traditioneel onderzoek?

Zorg&Sociaalweb opiniepanel: samenwerking eerste- en tweedelijnszorg en sociale basis kan beter

20-12-2022

De samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg en de sociale basis staat in veel gemeenten nog in de kinderschoenen. Dat blijkt uit het Zorg&Sociaalweb opiniepanel, dat in samenwerking met Regioplan tot stand is gekomen.

"Enorm leuk om samen te bouwen aan een nieuwe organisatie"

14-12-2022

Zorg & Veiligheid: het is een werkveld waarin Katrien de Vaan zich al jaren als een vis in het water voelt. Inmiddels heeft ze ook haar eerste jaar als directielid erop zitten. "Ik haal nog altijd veel energie uit het zelf uitvoeren van projecten."

Wat werkt bij de domeinoverstijgende aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?

13-12-2022

Wat werkt bij de domeinoverstijgende aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM)? De belangrijkste resultaten hebben we samengevat in een oplegger, waarin we alle 'do’s' voor domeinoverstijgend samenwerken op een rijtje zetten.