Evaluatie pilot multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel

15-11-2019

Om de erkenning van slachtofferschap van mensenhandel meer los te koppelen van het strafproces is gedurende 2018 en 2019 een pilot uitgevoerd. Hierbij brengt een onafhankelijke commissie een deskundigenbericht uit over de aannemelijkheid van slachtofferschap van mensenhandel.

Gevolgen verschillende inrichtingsvormen van sociaal domein voor de arbeidsmarkt

06-11-2019

In een drieluik publiceren we de antwoorden op de centrale onderzoeksvragen van ons onderzoek naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein op onze website. De derde vraag waar we op ingaan: wat zijn de gevolgen van de verschillende inrichtingsvormen van het sociaal domein voor de arbeidsmarkt?

Hoe ziet het sociaal domein er nu uit?

30-10-2019

In een drieluik publiceren we de antwoorden op de centrale onderzoeksvragen van ons onderzoek naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein op onze website. De tweede vraag waar we op ingaan: hoe ziet het sociaal domein er nu uit?

Kwetsbare groepen en hun incassoproblematiek

29-10-2019

Over het onderzoek naar zwerfjongeren en andere kwetsbare groepen en hun incassoproblematiek bij de overheid, schreven we een artikel in het online tijdschrift Sociaal Bestek.

Intensief klantmanagement voor 45-plussers in de bijstand

28-10-2019

Werkt intensief klantmanagement om bijstandsgerechtigde 45-plussers weer naar de arbeidsmarkt te helpen? Uit de eerste resultaten en een procesevaluatie van een experiment bij de gemeente Almere blijkt dat intensief klantmanagement kan leiden tot werk en activering.

Hoe heeft het sociaal domein zich de afgelopen jaren ontwikkeld?

23-10-2019

In een drieluik publiceren we de antwoorden op de centrale onderzoeksvragen van ons onderzoek naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein op onze website. De eerste vraag waar we op ingaan: hoe heeft het sociaal domein zich de afgelopen jaren ontwikkeld?

Procesevaluatie pilot kleinschalige opvang statushouders in Tynaarlo

22-10-2019

In Tynaarlo is een pilot gestart met kleinschalige opvang van statushouders en kansrijke asielzoekers in (de buurt van) de gemeenten die hen gaan huisvesten. Beoogd wordt om participatie en integratie van statushouders te bevorderen. Wij gaan deze nieuwe aanpak evalueren aan de hand van een Theory of Change-benadering.

Tweedeloopbaanbeleid bij de brandweer

17-10-2019

We onderzochten de stand van zaken van het tweedeloopbaanbeleid van de brandweer. Dit beleid heeft als doel dat medewerkers maximaal twintig jaar in een bezwarende functie actief zijn.

Nederlandse ArbeidsmarktDag 2019: Groeiende ongelijkheden

16-10-2019

Donderdag 10 oktober vond de zesde editie van de NAD plaats. Wij kijken terug om een geslaagde en inspirerende dag!

AZW rapport 'De arbeidsmarkt van het sociaal domein' openbaar

15-10-2019

De arbeidsmarkt van het sociaal domein heeft na de decentralisatie van de Jeugdwet en de Wmo en de invoering van de Participatiewet te maken gehad met grote veranderingen. Wij onderzochten wat de gevolgen zijn voor het werken in het sociaal domein.