Nieuw instrument helpt om woonoverlast tegen te gaan

10-06-2020

Sinds 2017 beschikken gemeenten over een nieuw instrument om woonoverlast tegen te gaan. De tussentijdse evaluatie leert dat de eerste ervaringen met dit instrument (gedragsaanwijzing op grond van de Wet aanpak woonoverlast) gematigd positief zijn: het voegt iets wezenlijks toe aan het bestaande instrumentenpalet. Toch kunnen niet alle problemen ermee worden aangepakt.

Stijgt het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs sneller dan het aantal leraren?

10-06-2020

Over het geheel bezien neemt in het basisonderwijs het gemiddelde aantal leerlingen per leraar de afgelopen jaren af. Maar deze ‘leerling-leraarratio’ lijkt in het speciaal basisonderwijs (sbo) juist te stijgen. De vraag is wat daar de oorzaken van zijn.

Het effect van intensief klantmanagement voor oudere bijstandsgerechtigden

10-06-2020

Intensieve dienstverlening gericht op uitstroom naar werk aan bijstandsgerechtigde vijfenveertigplussers draagt in Almere bij aan activering van de doelgroep en het vinden van vooral kleine banen.

Voedingscentrum is doelmatig en doeltreffendheid is aannemelijk

08-06-2020

Het Voedingscentrum gaat doelmatig om met de middelen van het ministerie van LNV en het is aannemelijk dat het Voedingscentrum een positieve impact heeft op duurzaam eetgedrag. Dat blijkt uit onze evaluatie voor het ministerie van LNV.

Huiselijk geweld blijkt hardnekkig: veel uitval na overdracht Veilig Thuis

05-06-2020

In 2018 kampte Veilig Thuis Flevoland (VTF) met een relatief hoge caseload. Onderzoek naar het traject dat casussen na overdracht door VTF doorlopen, laat zien dat belangrijke verklaringen daarvoor liggen in de inrichting en het functioneren van het lokaal veld en in de hoge uitval uit hulpverleningstrajecten.

Schoolvoorbeelden. Best practices aanpak verzuim

04-06-2020

Wat maakt dat het ziekteverzuim op scholen meerjarig laag is? De uitkomsten zijn verrassend en zeer de moeite van het lezen waard voor adviseurs, scholen, schoolbesturen en leraren.

15 juni - Dag tegen Ouderenmishandeling: wat betekent de coronacrisis voor de aanpak van ouderenmishandeling?

03-06-2020

Op 15 juni is het de Dag tegen Ouderenmishandeling. In het kader daarvan organiseren wij een Online KennisKamer om in gesprek te gaan over de gevolgen van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen voor de zichtbaarheid en de aanpak van ouderenmishandeling.

Risicoscore huiselijk geweld geeft meer inzicht in problematiek

02-06-2020

Voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) is zicht op een zo groot mogelijk deel van de problematiek van belang. Daarom berekenen we voor de regio Zuid-Holland Zuid, op basis van data van risicofactoren, een risicoscore HGKM.

Bijzondere bestuurlijke samenwerkingsvormen in het onderwijs

25-05-2020

Schoolbesturen zoeken op verschillende manieren naar onderlinge samenwerking om bijvoorbeeld problemen rond leerlingendaling of de vorming van integrale kindcentra op te lossen. Die samenwerkingen kunnen leiden tot fusies, maar ook tot samenwerkingsvormen als coöperaties, federaties, holdings en personele unies. We deden voor OCW onderzoek naar het voorkomen van deze voor het onderwijs relatief zeldzame bestuurlijke constructen

Tekort aan opvangplaatsen voor acute crisissituaties

14-05-2020

Is de huidige capaciteit aan opvangplaatsen voor acute crisissituaties in de vrouwenopvang voldoende? En waar liggen de knelpunten en oplossingsrichtingen bij een eventueel tekort? Wij deden onderzoek naar deze specifieke opvangplaatsen in de vrouwenopvang.