Vijf weken aanvullend geboorteverlof voor partners per 1 juli

23-06-2020

Vanaf 1 juli 2020 is het zover: partners hebben vanaf dan recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof bij de geboorte van hun kind. Dat is goed nieuws voor aanstaande ouders. Maar in hoeverre gaan zij gebruik maken van deze mogelijkheid en wat zijn vervolgens de effecten?

Dag van de Vluchteling

19-06-2020

Juist nu moeten we aandacht vasthouden voor de positie van statushouders op de werkvloer. We staan, op de dag van de vluchteling, stil bij elementen die bijdragen aan de arbeidsparticipatie van nieuwkomers.

Minder zicht op ouderenmishandeling door beperkende maatregelen corona

18-06-2020

Op 15 juni, de Dag tegen Ouderenmishandeling, organiseerden we een Regioplan Kenniskamer over de vraag wat de coronacrisis betekent voor de aanpak van deze problematiek. In een interessant gesprek met uitvoerders, projectleiders en experts bespraken we de gevolgen van de beperkende maatregelen voor de kwetsbaarheid voor en zichtbaarheid van de problematiek.

Procesevaluatie van de Evaluatie- en uitvoeringswet Bibob

17-06-2020

De Wet Bibob geeft overheidsinstellingen bevoegdheden om te voorkomen dat zij onbedoeld criminaliteit en het witwassen van criminele inkomsten faciliteren. Wij onderzochten de implementatie, toepassing en knelpunten van de wetswijzigingen uit 2013.

Dag tegen Ouderenmishandeling: waar staan we in de aanpak?

15-06-2020

Vandaag is het de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Een dag waarop we extra aandacht hebben voor het signaleren, stoppen en voorkomen van ouderenmishandeling. Wat is anno 2020 de stand van zaken in de aanpak van ouderenmishandeling? Wij ondersteunen de ontwikkeling van de aanpak van ouderenmishandeling al lange tijd met onderzoek, ontwikkeling en implementatie. We vroegen een aantal van onze collega’s naar hun actuele visie op deze vraag.

Nieuw instrument helpt om woonoverlast tegen te gaan

10-06-2020

Sinds 2017 beschikken gemeenten over een nieuw instrument om woonoverlast tegen te gaan. De tussentijdse evaluatie leert dat de eerste ervaringen met dit instrument (gedragsaanwijzing op grond van de Wet aanpak woonoverlast) gematigd positief zijn: het voegt iets wezenlijks toe aan het bestaande instrumentenpalet. Toch kunnen niet alle problemen ermee worden aangepakt.

Stijgt het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs sneller dan het aantal leraren?

10-06-2020

Over het geheel bezien neemt in het basisonderwijs het gemiddelde aantal leerlingen per leraar de afgelopen jaren af. Maar deze ‘leerling-leraarratio’ lijkt in het speciaal basisonderwijs (sbo) juist te stijgen. De vraag is wat daar de oorzaken van zijn.

Het effect van intensief klantmanagement voor oudere bijstandsgerechtigden

10-06-2020

Intensieve dienstverlening gericht op uitstroom naar werk aan bijstandsgerechtigde vijfenveertigplussers draagt in Almere bij aan activering van de doelgroep en het vinden van vooral kleine banen.

Voedingscentrum is doelmatig en doeltreffendheid is aannemelijk

08-06-2020

Het Voedingscentrum gaat doelmatig om met de middelen van het ministerie van LNV en het is aannemelijk dat het Voedingscentrum een positieve impact heeft op duurzaam eetgedrag. Dat blijkt uit onze evaluatie voor het ministerie van LNV.

Huiselijk geweld blijkt hardnekkig: veel uitval na overdracht Veilig Thuis

05-06-2020

In 2018 kampte Veilig Thuis Flevoland (VTF) met een relatief hoge caseload. Onderzoek naar het traject dat casussen na overdracht door VTF doorlopen, laat zien dat belangrijke verklaringen daarvoor liggen in de inrichting en het functioneren van het lokaal veld en in de hoge uitval uit hulpverleningstrajecten.