Het Charter Diversiteit: Monitor 2020

05-10-2021

Het Charter Diversiteit beoogt meer diversiteit en inclusie te realiseren op de werkvloer. In opdracht van SER Diversiteit in Bedrijf inventariseerden wij de resultaten van het Charter Diversiteit in 2020.

Leren in de educatie, lesgeven, begeleiden en faciliteren

29-09-2021

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl en Uitgeverij Eenvoudig Communiceren presenteerden 9 september het boek 'Leren in de educatie, lesgeven, begeleiden en faciliteren'. Het praktische boek is waardevol voor iedereen die werkt in het volwassenenonderwijs.

Implementatietraject Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling is gestart

20-09-2021

Hoe kan kennis uit de Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling ingezet worden voor een effectievere aanpak HGKM? Regioplan biedt zowel beleid als praktijk van gemeenten, regio's en hun ketenpartners ondersteuning in het gebruik van de Impactmonitor.

Veilige Steden: Twee nieuwe kennisproducten over de veiligheid van vrouwen in openbare ruimte

10-09-2021

Het meten van de aard en omvang van geweld tegen vrouwen in de openbare ruimte, en het verbeteren van de veiligheid in de studententijd. Het programma Veilige Steden lanceert twee nieuwe handreikingen.

Samenwerking in de eerstelijn van de rechtsbijstandsverlening

07-09-2021

Een betere dienstverlening aan rechtzoekenden, die sneller een oplossing voor hun probleem wordt aangeboden. Dat is de opbrengst uit de pilot 'Samenwerken in de eerstelijn' waarin het Juridisch Loket, sociaal raadslieden en sociaal advocaten op lokaal niveau nauwer hebben samengewerkt, vaker overlegd en gezamenlijke piketdiensten hebben gedraaid. Wij evalueerden deze pilot.

Effectiviteit Wet controle op rechtspersonen lastig vast te stellen

30-08-2021

De Wet controle rechtspersonen (Wcr) moet een bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van criminaliteit waarbij misbruik wordt gemaakt van rechtspersonen, zoals bv's en stichtingen. In opdracht van het WODC voerden wij de 'Evaluatie Wet controle op rechtspersonen' uit. Uit de evaluatie blijkt dat de Wcr een bijdrage levert aan het tegengaan van het misbruik van rechtspersonen, maar de feitelijke bijdrage niet eenduidig is vast te stellen.

Huiselijk geweld in coronatijd: naar een 'coronaproof' aanpak voor de gemeente Arnhem

17-08-2021

Wat is de impact van de coronamaatregelen op de prevelantie en de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling? De gemeente Arnhem vroeg ons om dat in kaart te brengen. Het rapport biedt ook voor andere gemeenten een checklist van aandachtspunten voor bijsturing van de lokale HGKM-aanpak in coronatijd, zowel voor de gemeente als voor de professionals.

Krappe woningmarkt is belemmering voor werving leraren, politie en zorgpersoneel

19-07-2021

Al voor langere periode is er sprake van personeelstekorten in de publieke sector, met alle gevolgen van dien. Deze tekorten zijn groter in de grote steden. Wij onderzochten de mogelijke rol van de woningmarkt in de (on)aantrekkelijkheid om als leerkracht, zorgmedewerker of politieagent te werken in Amsterdam.

Aanzienlijke verschillen in behoefte en invulling zij-instroom po, vo en mbo

19-07-2021

Het ministerie van OCW heeft een groot kwalitatief evaluatieonderzoek laten uitvoeren naar zij-instroom in het lerarenberoep. De resultaten worden gebruikt om de routes voor mensen die vanuit een andere studie of beroepsloopbaan willen overstappen naar een lerarenbaan verder te verbeteren en te moderniseren.

Werkt u bij een gemeente aan prostitutiebeleid? Vul dan deze enquête in!

13-07-2021

In opdracht van het WODC doet Regioplan momenteel onderzoek naar de aard en omvang van de seksbranche, gemeentelijk beleid en toezicht en handhaving. Regioplan heeft daarom een online enquête gemaakt voor alle Nederlandse gemeenten.