Leren van voorlopers: verkenning naar up- en reskillen in de gemeentelijke sector

13-01-2022

Gemeenten moeten meer inzetten op de doorontwikkeling van medewerkers van mbo naar hbo-niveau, op interne doorstroom van medewerkers naar functies waar behoefte is aan personeel, en op uitstroom van de medewerkers die geen toekomst meer hebben of willen in hun gemeente. Wat zijn hierin goede voorbeelden en hoe kunnen gemeenten dit aanpakken?

Regioplan heeft een nieuwe directie!

11-01-2022

Regioplan heeft een nieuwe directie. Peter Krooneman en Ger Homburg dragen na meer dan dertig jaar het stokje over aan Yannick Bleeker, Miranda Witvliet, Jos Lubberman en Katrien de Vaan.

Werken met co-creatie: do's en don'ts

07-01-2022

Evaluatie van pilots over re-integratie van statushouders in de spoorsector leert dat het werken in co-creatie ontegenzeggelijk sterke punten kent, maar ook grote afbreukrisico’s kent. De belangrijkste lessen: onderschat niet de moeilijkheidsgraad van deze werkvorm, manage de verwachtingen van de deelnemers en misschien wel vooral: regel vooraf de regie en beleg die bij een individuele (en sterke) partij en niet bij een collectief van partijen. Lees er meer over in het artikel in Sociaal Bestek.

Willen, kunnen en doen van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

21-12-2021

Hoe kunnen professionals mensen met een arbeidsuitkering nog beter helpen re-integreren?

Bliksemtraject veranderlogica

21-12-2021

Gemeenten en hun uitvoeringspartners zijn continu bezig de effectiviteit en efficiency van beleidsmaatregelen te optimaliseren. Is dat ook voor u herkenbaar? En heeft u daarbij behoefte aan handvatten om scherpe keuze te maken, het beleid te monitoren en hierover te kunnen rapporteren? Wij helpen u graag verder.

Zicht op de aard en omvang van seksueel geweld

21-12-2021

Vaak ontbreekt het zicht op de aard en omvang van seksueel geweld in regio's. Dit bemoeilijkt het opstellen of doorontwikkelen van een regionale aanpak. In opdracht van het ministerie van VWS hebben wij voor vijf regio's een instrument ontwikkeld dat zicht geeft op de aard en omvang van seksueel geweld. Het instrument draagt onder andere bij aan het aanscherpen van de aanpak en het agenderen van de problematiek.

Onderzoek Platform Jongeren & Werk

20-12-2021

Platform Jongeren & werk brengt organisaties, bedrijven, professionals, beleidsmakers en onderzoekers samen met als gezamenlijk doel: (kwetsbare) jongeren aan het werk krijgen én houden. Wij zijn ook komend jaar weer als onafhankelijk onderzoekspartner betrokken bij het platform.

Evaluatie Brede Regeling Combinatiefuncties

20-12-2021

Via de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) kunnen gemeenten met cofinanciering van het Rijk functionarissen (buursportcoaches en cultuurcoaches) inzetten die sport of cultuur verbinden met andere domeinen, zoals onderwijs, zorg of welzijn. Mede met deze regeling wil de rijksoverheid eraan bijdragen dat iedereen een leven lang met plezier kan sporten en bewegen en toegang heeft tot cultuur. Samen met Cebeon evalueerden we de inrichting en de werking van de regeling.

Nieuw project: verkenning maatregelen LHBT+ conversie

20-12-2021

Welke maatregelen en regelgeving zouden in Nederland in kunnen worden gezet om zogenaamde ‘LHBT+ conversie’ tegen te gaan? Om deze vraag te beantwoorden brengen we, in samenwerking met de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit, in kaart welke mogelijkheden er zijn. Daarbij kijken we ook wat er te leren valt van ervaringen in het buitenland.

Routekaart helpt gemeenten bij implementeren kwaliteitskader voor aanpak huiselijk geweld door wijkteams

01-12-2021

Eind 2019 stelde de VNG het Kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten’ vast. Vanuit het landelijk programma Geweld hoort nergens Thuis is een routekaart ontwikkeld om de implementatie daarvan te ondersteunen.