Wat kunnen we leren van de arbeidsmarktintegratie van mensen uit Oekraïne?

30-03-2023

Met subsidie van Instituut Gak doet Regioplan de komende maanden – samen met OpenEmbassy – onderzoek naar de arbeidsmarktintegratie van mensen uit Oekraïne.

Nieuw: onderzoek naar reisroutes irreguliere migratie

23-03-2023

In opdracht van het WODC onderzoekt Regioplan de komende maanden hoe het zicht op de reisroutes waarlangs irreguliere migratie naar Nederland plaatsvindt, kan worden vergroot.

21 maart: Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie

21-03-2023

Vandaag, 21 maart, is de Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie. Op deze dag willen wij diversiteit, equity en inclusie (DEI) onder de aandacht brengen door ontwikkelpunten voor de toekomst te delen.

Nieuw: verkennend onderzoek naar cliëntenparticipatie

09-03-2023

Hoe betrek je cliënten op een goede manier bij beleidsvorming? In opdracht van het ministerie van SZW gaat Regioplan de komende tijd onderzoek doen naar die vraag.

Deelevaluatie ‘weigeraanpak’: naar verwachting niet alle maatregelen effectief

02-03-2023

Als een verdachte niet meewerkt aan een gedragskundig onderzoek, is het voor de rechter vaak lastig om bijvoorbeeld een tbs-maatregel op te leggen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft verschillende maatregelen genomen om deze problematiek tegen te gaan. Wij voerden in opdracht van het WODC een deelevaluatie uit van vier maatregelen in deze zogenoemde ‘weigeraanpak’.

Vrouwen veel vaker slachtoffer van ernstig en seksueel geweld

28-02-2023

Vrouwen worden iets vaker dan mannen slachtoffer van huiselijk geweld en van (ex-)partnergeweld, terwijl mannen iets vaker worden genoemd als pleger. Zoomen we echter in op ernstig en structureel geweld en op seksueel geweld, dan blijkt dat vrouwen veel vaker slachtoffer zijn en mannen veel vaker genoemd worden als pleger. Ook lopen vrouwen een veel groter risico vermoord te worden door hun (ex-)partner.

“De beleidspraktijk vooruit helpen: dáár doen we het voor”

23-02-2023

In de tien jaar dat hij nu bij Regioplan werkt, zag directeur Yannick Bleeker (33) het onderzoek steeds dichter tegen de samenleving aankruipen. Binnen het veld van Werk, Participatie en Sociale Zekerheid valt er volgens hem nog veel interessant werk te verzetten. “We doen dit werk omdat we iets voor de praktijk willen betekenen.”

In hoeverre werkt inburgering vanuit het perspectief van de inburgeraars?

21-02-2023

Mensen die voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komen wonen, moeten Nederlands leren en weten hoe de samenleving in elkaar zit. In opdracht van het ministerie van SZW gaan Regioplan, OpenEmbassy en BMC de komende tijd onderzoek doen naar de ervaringen van deze inburgeraars.

Nieuw onderzoek: evaluatie Jong Leren Eten

16-02-2023

Jeugdigen tot 18 jaar 'voedselvaardiger' maken: dat is in een notendop het doel van het programma Jong Leren Eten. Binnen het programma gebeurt dit door zowel landelijk als regionaal netwerken te versterken en activiteiten gericht op duurzaamheid en op gezond eten aan elkaar te verbinden. Aan Regioplan is nu gevraagd om de tweede programmaperiode (2021-2024) te evalueren.

Nieuw onderzoek: synthesestudie naar het Nederlandse integratiebeleid

14-02-2023

Hoe heeft het Nederlandse integratiebeleid zich ontwikkeld in de afgelopen twintig jaar? En in hoeverre is er daarbij sprake van effectief beleid? Om hier goed zicht op te krijgen brengen wij de komende tijd - in opdracht van het ministerie van SZW - het uitgevoerde integratiebeleid in de periode 2000-2021 in kaart.