Flexibele schooltijden toch niet van de baan

03-07-2019

Begin april schreven we nog dat er in het primair onderwijs geen flexibele schooltijden zouden komen. Onder druk van de Tweede Kamer komen die er nu toch.

Experiment

De traditionele schooltijden in Nederland werden en worden door een deel van de ouders als belemmerend en onpraktisch ervaren. Daarom werd besloten een experiment te starten waarbinnen scholen konden afwijken van de centraal vastgestelde vakanties en de verplichte schoolweek van minimaal vijf dagen.

Het experiment liep van 2012 tot 2018 op twaalf scholen in Nederland. In onze tussentijdse evaluaties constateerden wij dat de invoering van flexibele onderwijstijden veel vraagt van docenten, de schoolleiding en het bestuur. Bij een aantal scholen waren er zorgen om de onderwijskwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs pleitte daarom in haar eindrapport voor terughoudendheid bij de invoering van flexibele onderwijstijden. De minister besloot in april af te zien van verdere experimenten of aanpassing van de bestaande wetgeving.

Tevreden ouders

In het experiment is echter ook duidelijk geworden dat flexibele onderwijstijden voorzien in een behoefte van leraren, leerlingen en ouders. Mede daardoor is na veel discussie medio juni in de Tweede Kamer de motie Heerema/Rog/Van Meenen ingediend. Daarin wordt gevraagd om scholen onder nader vast te stellen voorwaarden de ruimte te geven om af kunnen wijken van de centraal vastgestelde vakanties en de schoolweek van vijf dagen. De motie is met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Scholen uit het experiment waar de onderwijskwaliteit gewaarborgd is mogen, vooruitlopend op deze wetswijziging, alvast van deze mogelijkheden gebruik maken.

Meer informatie?

Hieronder vindt u meer informatie over onze monitor van het experiment flexibele onderwijstijden. Ten behoeve van het besluitvormingstraject over flexibele onderwijstijden hebben we tevens een draagvlakonderzoek uitgevoerd onder ouders en leerkrachten in het basisonderwijs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter.