(Oplopende) zorgkosten voor senioren in de Wlz

10-09-2019

De hoogte van de maandelijks te betalen eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) is mede afhankelijk van het inkomen, vermogen en het type ontvangen zorg. We zochten voor verschillende typen senioren huishoudens het verschil in eigen bijdrage en de gevolgen hiervan voor de bestedingsruimte uit.

Dragen duale trajecten bij aan effectieve inburgering van statushouders?

08-08-2019

Vooruitlopend op de nieuwe inburgeringswet ontwikkelen gemeenten binnen pilots duale trajecten voor statushouders waarin zij parallel de taal leren en aan het werk gaan. Wij zullen deze pilot evalueren in opdracht van het ministerie van SZW.

Doe maar gezond en duurzaam!

06-08-2019

Aandacht voor een gezonde en duurzame leefstijl is niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. Ook wij dragen daar in onze projecten een steentje aan bij.

Herijking gemeentefonds

24-07-2019

Gemeenten hebben dezelfde wettelijke taken, maar de omstandigheden waaronder zij die moeten uitvoeren lopen sterk uiteen. Cebeon en Regioplan ontwikkelen een financieel verdeelmodel voor het gemeentefonds dat zo goed mogelijk rekening houdt met deze uiteenlopende omstandigheden.

Eén min één is niet altijd nul: WW'ers niet de oplossing voor het lerarentekort

18-07-2019

Kan het tekort aan leraren in het primair onderwijs worden ingevuld door stille reserve uit de WW? Een deel van de WW'ers is onder voorwaarden benoembaar, maar voor een deel is re-integratie naar het onderwijs -alle inspanningen ten spijt- niet reëel.

Vernieuwd inzicht in impact afspraken bestuursakkoord

18-07-2019

Na de vierde meting van het bestuursakkoord primair onderwijs te hebben uitgevoerd, bieden wij nu inzicht in de voortgang van het nakomen van de gemaakte afspraken.

Lessen over het slavernijverleden in het Amsterdamse onderwijs

16-07-2019

Met de beleidslijn Gedeelde Geschiedenis wil de gemeente Amsterdam historische gevoeligheden bespreekbaar maken. Onderdeel daarvan is het slavernijverleden. Wij hebben onderzocht wat scholen momenteel met het onderwerp doen en wat zij daar eventueel nog bij nodig hebben.

Verbeterde subsidiesystematiek sociaal domein

16-07-2019

Naar een verantwoorde manier van werken en een werkbare wijze van verantwoorden in het sociaal domein. Wij bieden gemeenten en maatschappelijke instellingen ondersteuning aan bij het verbeteren van de subsidiesystematiek in het sociaal domein.

Tweede Kamer geïnformeerd over voortgang Actieplan Perspectief voor vijftigplussers

12-07-2019

Minister Koolmees heeft op 8 juli de definitieve versie van de monitorrapportage van het actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers' aan de Tweede Kamer aangeboden.

Een spiegel voor gemeenteraden

10-07-2019

Gemeenteraden hebben regelmatig moeite hun kaderstellende rol naar behoren in te vullen. Wij hielden een viertal gemeenteraden een spiegel voor waarin zij konden zien hoe zij hun kaderstellende rol invullen.