Toezicht naleving leerplichtwet

22-02-2018

Het inspectietoezicht op de naleving van de Leerplichtwet is sinds 2014/2015 verbeterd en functioneert naar verwachting. Deze conclusie trekken wij op basis van onderzoek onder leerplichtorganisaties en scholen voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd verzuim van hun leerlingen te melden aan de gemeente via het digitale Verzuimloket van DUO. Om aan deze verplichting te voldoen, dienen scholen een deugdelijke verzuimregistratie bij te houden. In 2012 is het toezicht op de naleving van deze verplichting wettelijk overgegaan van de gemeente naar de Inspectie van het Onderwijs. Naar aanleiding van een eerste evaluatie in 2014 zijn verbeteringen in het toezicht doorgevoerd. In opdracht van het ministerie van OCW heeft Regioplan de staat van het toezicht anno 2017 geëvalueerd.

Uit het onderzoek komt naar voren dat toezicht leidt tot een verbetering van het naleven van de Leerplichtwet door de scholen. Hierbij moet wel worden bedacht dat de inspectie pas sinds 2016 over is gegaan tot programmatisch handhaven en de uitvoering van het toezicht nog in de beginfase verkeert. Bovendien schatten scholen de naleving van de Leerplichtwet door de eigen school positiever in dan de Inspectie. Gericht toezicht blijft daarom nodig. Een goede samenwerking tussen inspectie en de gemeenten, i.c. de leerplichtambtenaar, kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Het ministerie van OCW meldt dan ook dat de Kamer binnenkort het wetsvoorstel om gemeenten een verdergaande verantwoordelijkheid te geven in het toezicht kan verwachten. Het toezicht op de handhaving wordt als sluitstuk bestempeld van de verzuimketen. Naleving is van belang om verzuim tijdig op te kunnen treden en leerlingen snel een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden.

Meer informatie?
Het volledige rapport vindt u op de projectpagina.
Eerder deden wij onderzoek naar de oorzaken van de groei van vrijstellingen op grond van artikel 5 onder a van de Leerplichtwet. Ook zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Methodische Aanpak Schoolverzuim, die een belangrijke bijdrage levert aan tijdige signalering en oplossing van verzuim.