Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Alternatieve locatie raamprostitutie Den Haag?

Regioplan heeft in opdracht van de gemeente Den Haag onderzocht hoe eigenaren en exploitanten van raamprostitutiepanden in de Doubletstraat, de Geleenstraat en de Hunsestraat denken over verplaatsing naar een alternatieve locatie voor raamprostitutie. Ongeveer een half jaar na afronding van dit onderzoek heeft Regioplan een update van dit onderzoek uitgevoerd. De onderzoeken moesten een antwoord […]

Uitvoeringsmonitor WWB Den Haag

Naar aanleiding van grote tekorten bij de bijstandsverlening heeft de gemeente Den Haag een pakket aanvullende maatregelen getroffen gericht op beperking van de instroom in de bijstand, bevordering van de uitstroom en vermindering van de gemiddelde kosten per bijstandsontvanger. Om objectief te beoordelen of de gemeente maximaal inzet op de benodigde kostenreductie heeft Regioplan Beleidsonderzoek […]

Opbrengsten van outreachend toeleiden, een onderzoek naar het Wijkbanenplan in Den Haag

Waar komen jongeren terecht die door de gemeente in de wijk worden opgezocht en naar werk of studie worden begeleid?

Marktonderzoek seksuele dienstverleningsbranche Den Haag

Sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2000 en de invoering van een vergunningenplicht voor seksexploitanten is expliciet gemeentelijk beleid voor de seksuele dienstverleningbranche mogelijk en nodig. De gemeente Den Haag wil, als onderdeel van haar gemeentelijk beleid, de raamprostitutie terugdringen. In opdracht van de gemeente heeft Regioplan onderzocht wat daarvan de verwachte effecten zijn […]

Bij elkaar brengen van statushouders en werkgevers in Den Haag

Het aan het werk helpen van statushouders is geen gemakkelijke opgave. Lessen voor gemeenten vanuit de Haagse praktijk vindt u in ons onderzoek voor Vakkundig aan het Werk.

Gebedsruimte in Den Haag

In Den Haag bestaat onder migrantenkerken een grote huisvestingsbehoefte. Dit blijkt uit onderzoek dat Regioplan voor de gemeente Den Haag verrichtte naar de huisvestingssituatie, -wensen en –behoeften van religieuze migrantenorganisaties. Aanleiding voor dit onderzoek was een (dreigende) sluiting vorig jaar van een aantal gebedsruimten op bedrijventerreinen in Den Haag. Een deel van de gevestigde moslim- […]

Ruimte voor gebed: een plek voor moskee, mandir en migrantenkerk in Den Haag?

Het religieuze leven in Den Haag is even veelkleurig als haar bevolking. Naast de Nederlandse rooms-katholieke en protestants-christelijke geloofsgemeenschappen komen ‘oude’ en ‘nieuwe’ migranten op meer dan 125 locaties bij elkaar voor gebedsdiensten. Op geschiktheid van deze nieuwe gebedsruimten valt het nodige aan te merken. Om dit te verbeteren, kan de gemeente Den Haag een […]

Evaluatie STiP regeling gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag biedt inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans om aan de slag te gaan in een gesubsidieerde STiP-baan (Sociaal Traject in Perspectief). Wij onderzochten in hoeverre de STiP-regeling eraan bijdraagt dat deelnemers zich kunnen ontwikkelen en op termijn duurzaam kunnen uitstromen naar regulier werk.

Veiligheidsgevoel voortgezet onderwijs Den Haag 2005

De gemeente Den Haag is gestart met het Actieprogramma ‘Een veilige school’. Om inzicht te krijgen in het effect van het actieprogramma heeft de gemeente besloten een enquête uit te laten voeren naar het veiligheidsgevoel in het voortgezet onderwijs. Bij wijze van nulmeting is daarom in april 2005 een eerste enquête gehouden. Deze bevraging wordt […]

Veiligheidsgevoel primair onderwijs Den Haag

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Regioplan de dataverzameling uitgevoerd van een onderzoek naar de veiligheid op de basisscholen in de gemeente. In overleg met de opdrachtgever zijn er vragenlijsten voor personeel en leerlingen (in groep 7 of 8) ontwikkeld waarmee het veiligheidsgevoel op en in de directe omgeving van de school gemeten […]