Deelevaluatie ‘weigeraanpak’: naar verwachting niet alle maatregelen effectief

02-03-2023

Als een verdachte niet meewerkt aan een gedragskundig onderzoek, is het voor de rechter vaak lastig om bijvoorbeeld een tbs-maatregel op te leggen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft verschillende maatregelen genomen om deze problematiek tegen te gaan. Wij voerden in opdracht van het WODC een deelevaluatie uit van vier maatregelen in deze zogenoemde ‘weigeraanpak’.

Vrouwen veel vaker slachtoffer van ernstig en seksueel geweld

28-02-2023

Vrouwen worden iets vaker dan mannen slachtoffer van huiselijk geweld en van (ex-)partnergeweld, terwijl mannen iets vaker worden genoemd als pleger. Zoomen we echter in op ernstig en structureel geweld en op seksueel geweld, dan blijkt dat vrouwen veel vaker slachtoffer zijn en mannen veel vaker genoemd worden als pleger. Ook lopen vrouwen een veel groter risico vermoord te worden door hun (ex-)partner.

“De beleidspraktijk vooruit helpen: dáár doen we het voor”

23-02-2023

In de tien jaar dat hij nu bij Regioplan werkt, zag directeur Yannick Bleeker (33) het onderzoek steeds dichter tegen de samenleving aankruipen. Binnen het veld van Werk, Participatie en Sociale Zekerheid valt er volgens hem nog veel interessant werk te verzetten. “We doen dit werk omdat we iets voor de praktijk willen betekenen.”

In hoeverre werkt inburgering vanuit het perspectief van de inburgeraars?

21-02-2023

Mensen die voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komen wonen, moeten Nederlands leren en weten hoe de samenleving in elkaar zit. In opdracht van het ministerie van SZW gaan Regioplan, OpenEmbassy en BMC de komende tijd onderzoek doen naar de ervaringen van deze inburgeraars.

Nieuw onderzoek: evaluatie Jong Leren Eten

16-02-2023

Jeugdigen tot 18 jaar 'voedselvaardiger' maken: dat is in een notendop het doel van het programma Jong Leren Eten. Binnen het programma gebeurt dit door zowel landelijk als regionaal netwerken te versterken en activiteiten gericht op duurzaamheid en op gezond eten aan elkaar te verbinden. Aan Regioplan is nu gevraagd om de tweede programmaperiode (2021-2024) te evalueren.

Nieuw onderzoek: synthesestudie naar het Nederlandse integratiebeleid

14-02-2023

Hoe heeft het Nederlandse integratiebeleid zich ontwikkeld in de afgelopen twintig jaar? En in hoeverre is er daarbij sprake van effectief beleid? Om hier goed zicht op te krijgen brengen wij de komende tijd - in opdracht van het ministerie van SZW - het uitgevoerde integratiebeleid in de periode 2000-2021 in kaart.

Regioplan: impactvol onderzoek rondom criminaliteit en veiligheid

02-02-2023

Witwaspraktijken, mensenhandel, de illegale handel in en productie van drugs: ondermijnende criminaliteit kent vele verschijningsvormen. Het team Zorg & Veiligheid van Regioplan heeft ruime ervaring met het uitvoeren van hoogstaand onderzoek op het snijvlak van (ondermijnende) criminaliteit, recht en veiligheid.

Mensenhandel zichtbaar maken: leren van onderzoek in Ede en Utrecht

02-02-2023

Mensenhandel komt overal ter wereld voor, ook in Nederland. Regioplan bracht in kaart hoe de gemeentes Ede en Utrecht mensenhandel aanpakken. Dat onderzoek leverde belangrijke inzichten op waarmee andere gemeenten hun voordeel kunnen doen.

Wet Bibob: handvatten voor meer lokale focus bij aanpak ondermijning

02-02-2023

Het zogenoemde Bibob-beleid, waarmee gemeentes hun eigen integriteit kunnen bewaken, is een belangrijk instrument bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Regioplan voert geregeld onderzoeken uit naar de Wet Bibob. Zo onderzochten we eerder al de implementatie, toepassing en knelpunten van de wetswijzigingen uit 2013. En in 2022 evalueerden we het lokale Bibob-beleid voor een middelgrote gemeente. Deze evaluatie leverde interessante inzichten op, waarmee de gemeente haar huidige Bibob-beleid verder kan toespitsen op de lokale problematiek.

Nationale Drug Monitor (NDM): actuele cijfers rondom drugs en criminaliteit

01-02-2023

Wat zijn de laatste cijfers en ontwikkelingen op het gebied van illegale handel en productie van drugs? En wat zijn de actuele trends en cijfers rondom alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en overlast? Deze en andere vragen keren terug in de Nationale Drug Monitor (NDM), waaraan ook Regioplan de afgelopen drie jaar een bijdrage heeft geleverd.