Veilige Steden: welke kennisproducten zijn er allemaal?

25-11-2021

Programma Veilige Steden ondersteunt gemeenten om de openbare ruimte veiliger te maken voor vrouwen en meisjes. Om gemeenten en organisaties hierbij te helpen, heeft Regioplan verschillende kennisproducten ontwikkeld.

(Percepties van) slachtoffers van seksueel geweld

25-11-2021

Welk slachtoffer heb jij voor ogen in jouw lokale aanpak van seksueel geweld? Is er in die aanpak voldoende ruimte voor diversiteit, en waarom is dat belangrijk? Eva Mulder beschrijft in dit artikel de (schadelijke gevolgen van) stereotypen over slachtoffers en seksueel geweld.

LHBTI’s, bekeerlingen en religieverlaters in de asielopvang

22-11-2021

LHBTI-asielzoekers, bekeerlingen en religieverlaters hebben te maken met specifieke kwetsbaarheden in de asielopvang voortkomend uit hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of levensbeschouwelijke overtuiging. Om de opvang van deze groepen te verbeteren is meer aandacht nodig voor sociale veiligheid, de mogelijkheden om uiting te geven aan de eigen identiteit en voor het aangaan van sociale relaties buiten het AZC

Samen Beslissen niet vanzelfsprekend in onderwijs zorgprofessionals

08-11-2021

Samen met de patiënt beslissen over de behandeling wordt steeds belangrijker in de zorg. Wij hebben het afgelopen half jaar samen met Nivel onderzoek gedaan naar de manier waarop zorgprofessionals in de medisch-specialistische zorg tijdens hun opleiding hiervoor de benodigde competenties aanleren. Uit de inventarisatie blijkt dat er in uiteenlopende mate aandacht is voor Samen Beslissen in bestaande opleidings- en (na)scholingsaanbod.

Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties

03-11-2021

De arbeidsmarkt van woningcorporaties is in beweging: diverse interne en externe ontwikkelingen maken dat de werkgelegenheid toeneemt, en tegelijkertijd het werk verandert. Uitdagingen liggen hierdoor onder andere op het gebied van werven, behouden en duurzaam inzetbaar houden van personeel. Dit blijkt uit het arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties dat wij hebben uitgevoerd.

Samen beter. Ziekteverzuim binnen gemeentelijke organisaties.

03-11-2021

In de sector gemeenten ligt het ziekteverzuim boven het landelijke gemiddelde. Dit in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt; een vergrijzend personeelsbestand en toenemende zorgkosten vraagt om het op de gemeentelijke agenda plaatsen en houden van (vermindering van) ziekteverzuim. Maar hoe doe je dat precies?

Evaluatie Wet gratis schoolboeken (WGS)

06-10-2021

De afgelopen maanden hebben we, samen met SEO, de Wet gratis schoolboeken (WGS) geëvalueerd. De belangrijkste ontwikkeling die we zien is de voortschrijdende digitalisering van het voortgezet onderwijs. De digitalisering heeft een grote impact op de leermiddelenmarkt, maar ook in de klas.

Het Charter Diversiteit: Monitor 2020

05-10-2021

Het Charter Diversiteit beoogt meer diversiteit en inclusie te realiseren op de werkvloer. In opdracht van SER Diversiteit in Bedrijf inventariseerden wij de resultaten van het Charter Diversiteit in 2020.

Leren in de educatie, lesgeven, begeleiden en faciliteren

29-09-2021

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl en Uitgeverij Eenvoudig Communiceren presenteerden 9 september het boek 'Leren in de educatie, lesgeven, begeleiden en faciliteren'. Het praktische boek is waardevol voor iedereen die werkt in het volwassenenonderwijs.

Implementatietraject Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling is gestart

20-09-2021

Hoe kan kennis uit de Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling ingezet worden voor een effectievere aanpak HGKM? Regioplan biedt zowel beleid als praktijk van gemeenten, regio's en hun ketenpartners ondersteuning in het gebruik van de Impactmonitor.