Jonggehandicapten duurzaam aan het werk

11-04-2018

Voor jonggehandicapten is het vaak lastig om over te stappen van de ene naar een volgende baan. Regioplan onderzocht hoe jonggehandicapten duurzaam aan het werk kunnen en blijven.

Vrijwillige ouderbijdrage

07-03-2018

Wij spraken met leerlingen en ouders, schoolleiders en schoolbestuurders over mogelijk aanvullende afspraken, waardoor er minder discussies over de vrijwillige ouderbijdrage ontstaan.

Nog een weg te gaan: stand van zaken aanpak ouderenmishandeling eind 2017

01-03-2018

We onderzochten de stand van zaken in de aanpak van ouderenmishandeling en doen vier aanbevelingen om de aanpak van deze problematiek structureel te borgen in beleid, organisatie en uitvoering.

Toezicht naleving leerplichtwet

22-02-2018

Het inspectietoezicht op de naleving van de Leerplichtwet is sinds 2014/2015 verbeterd en functioneert naar verwachting. Deze conclusie trekken wij op basis van onderzoek onder leerplichtorganisaties en scholen voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Leraren krijgen voorrang op een woning in Amsterdam

01-02-2018

Amsterdam kampt met een groeiend lerarentekort. Wij onderzochten de invloed van de Amsterdamse woningmarkt op het vervullen van vacatures in het onderwijs in Amsterdam.

Regeldruk en de Regeldrukagenda in het onderwijs

17-01-2018

De aandacht voor regeldruk in het onderwijs is toegenomen, maar de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’ blijkt matig bekend.

Contact met de politie na een zedendelict

01-01-2018

Aangiftepercentages zijn erg laag bij zedendelicten. Wat speelt er mee in de beslissing van slachtoffers om wel of niet aangifte te doen? Wij gingen met 30 slachtoffers van seksueel geweld in gesprek over hun beslissing om wel of niet de politie in te schakelen.

Nieuwe monitor onderwijshuisvesting staat als een huis

18-12-2017

Samen met Inspectrum hebben we een nieuwe monitor ontwikkeld die de staat van de onderwijshuisvesting in Nederland in beeld brengt. In deze eerste meting is gekeken naar gebruikerstevredenheid én naar de technische staat van schoolgebouwen. Dat levert nieuwe inzichten op.

Financiële drempels op weg naar meer participatie

11-12-2017

De belangenorganisatie voor chronisch zieken en gehandicapten wilde graag weten welke financiële drempels er zijn voor jongvolwassenen die méér willen gaan participeren in de samenleving.

De kosten van zij-instroom in het onderwijs

01-12-2017

Het ministerie van OCW wil zij-instroom stimuleren. Wij onderzochten de verschillen tussen po, vo en mbo in zowel het gebruik als in de kosten van zij-instroomtrajecten.