De kosten van zij-instroom in het onderwijs

01-12-2017

Het ministerie van OCW wil zij-instroom stimuleren. Wij onderzochten de verschillen tussen po, vo en mbo in zowel het gebruik als in de kosten van zij-instroomtrajecten.

Joint venture Regioplan BV, Workinglife BV en Hardeman Management BV

01-12-2017

Op 28 november 2017 hebben Regioplan, Workinglife en Hardeman Management de joint venture Humaniaqs opgericht. De bedrijven brengen hun HR- en arbeidsmarktanalyse-instrumenten en kennis in deze nieuwe onderneming in.

Sponsoring in het onderwijs

30-11-2017

Sponsoring in het onderwijs is geen onderwerp dat vaak de krant haalt, maar als het een keer gebeurt roept het scherpe reacties op. Wij evalueerden tweemaal de afspraken die zijn gemaakt in het convenant onderwijs en sponsoring.

Statushouders aan het werk via direct contact met werkgevers?

14-11-2017

De gemeente Den Haag levert diverse inspanningen om nieuwkomers te bemiddelen naar werk. Met dit onderzoek brengen we in kaart in hoeverre de ingezette instrumenten leiden tot veranderingen in houding, kennis en vaardigheden bij zowel statushouders als werkgevers.

#MeToo laat maatschappelijke machtsverschillen zien tussen man en vrouw

11-11-2017

#MeToo kaart de rol van gender en machtsmisbruik bij seksueel geweld aan. Dezelfde mechanismen liggen ook onder huiselijk geweld, schrijft onze collega Katrien de Vaan in haar recente bijdrage aan Sociale Vraagstukken.

Vergezichten en uitdagingen van de hbo-arbeidsmarkt

03-11-2017

Welke uitdagingen kent de arbeidsmarkt van hbo-instellingen? Wij voerden de arbeidsmarktmonitor voor hbo-personeel uit.

Het sociaal minimum in Caribisch Nederland

13-10-2017

Wij onderzoeken de minimaal noodzakelijke kosten van levensonderhoud in Caribisch Nederland, op basis waarvan een sociaal minimum kan worden vastgesteld.

Procesevaluatie pilot 'SCIL 14-17' in de jeugdstrafrechtketen

19-09-2017

Begin 2017 is binnen de jeugdstrafrechtketen een pilot gedaan met screening van LVB. Wij evalueerden de pilot. De uitkomsten zijn veelbelovend en nodigen uit tot nadenken over een bredere toepassing van de screening van LVB.

Onderzoek naar het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet

18-09-2017

Hoe is het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door scholen anno 2017 door de Inspectie ingericht? En hoe wordt dit ervaren door de betrokken partijen?

De toekomst van volwasseneneducatie

18-09-2017

Wij begeleiden deze week twee interactieve bijeenkomsten met gemeenten over de toekomst van volwasseneneducatie. Hieruit moet duidelijk moet worden wat gemeenten nodig hebben om in 2022 een derde van de laaggeletterden in Nederland te bereiken.