TedxSalon Sekswerk en Stigma

14-10-2019

Veel sekswerkers hebben last van stigmatisering. Maar wat is dat eigenlijk? We organiseren samen met Cliëntenbelang Amsterdam een TEDxAmsterdam.

Herziening van het landelijke curriculum voor het funderend onderwijs

10-10-2019

Begin 2018 is een ontwikkeltraject gestart voor de herziening van het onderwijscurriculum. Vandaag, 10 oktober 2019, presenteren de ontwikkelteams hun voorstellen. Wij monitorden het ontwikkelproces van deze voorstellen.

Maatwerk en flexibiliteit vereist bij ondersteunen thuiszitters

02-10-2019

Het Thuiszitterspact heeft de ambitie dat er in 2020 voor elke leerling binnen drie maanden een passend onderwijs- dan wel zorgaanbod beschikbaar is. Wij onderzochten wat er aan landelijke ondersteuning geboden kan worden om het aantal thuiszitters terug te dringen en om de ambities van het Thuiszitterspact sneller te realiseren.

ESF subsidie: de sturende rol van verantwoordingseisen

02-10-2019

Met behulp van Europese subsidie ESF Actieve Inclusie helpen gemeenten, scholen, UWV en het ministerie van JenV personen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Uit onze evaluatie komt naar voren dat de precieze inzet van de subsidie sterk afhankelijk is van eisen omtrent administratie en verantwoording.

(Oplopende) zorgkosten voor senioren in de Wlz

10-09-2019

De hoogte van de maandelijks te betalen eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) is mede afhankelijk van het inkomen, vermogen en het type ontvangen zorg. We zochten voor verschillende typen senioren huishoudens het verschil in eigen bijdrage en de gevolgen hiervan voor de bestedingsruimte uit.

Dragen duale trajecten bij aan effectieve inburgering van statushouders?

08-08-2019

Vooruitlopend op de nieuwe inburgeringswet ontwikkelen gemeenten binnen pilots duale trajecten voor statushouders waarin zij parallel de taal leren en aan het werk gaan. Wij zullen deze pilot evalueren in opdracht van het ministerie van SZW.

Doe maar gezond en duurzaam!

06-08-2019

Aandacht voor een gezonde en duurzame leefstijl is niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. Ook wij dragen daar in onze projecten een steentje aan bij.

Herijking gemeentefonds

24-07-2019

Gemeenten hebben dezelfde wettelijke taken, maar de omstandigheden waaronder zij die moeten uitvoeren lopen sterk uiteen. Cebeon en Regioplan ontwikkelen een financieel verdeelmodel voor het gemeentefonds dat zo goed mogelijk rekening houdt met deze uiteenlopende omstandigheden.

Eén min één is niet altijd nul: WW'ers niet de oplossing voor het lerarentekort

18-07-2019

Kan het tekort aan leraren in het primair onderwijs worden ingevuld door stille reserve uit de WW? Een deel van de WW'ers is onder voorwaarden benoembaar, maar voor een deel is re-integratie naar het onderwijs -alle inspanningen ten spijt- niet reëel.

Vernieuwd inzicht in impact afspraken bestuursakkoord

18-07-2019

Na de vierde meting van het bestuursakkoord primair onderwijs te hebben uitgevoerd, bieden wij nu inzicht in de voortgang van het nakomen van de gemaakte afspraken.