Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Procesbegeleiding nieuwe subsidieronde sociale basisinfrastructuur Haarlem

Samen met Movisie begeleiden wij gemeente Haarlem bij het invullen van de nieuwe subsidiesystematiek sociale basis 2020-2024.

Ontwikkeling subsidiesystematiek sociaal domein gemeente Haarlem

Zijn de subsidiegelden in het sociaal domein effectief en doelmatig? We brachten de verbetervoorstellen in de praktijk met twee gesubsidieerde instellingen en de gemeente.

Doeltreffendheid subsidies sociale basis Haarlem

Zijn de subsidiegelden in het sociaal domein effectief en doelmatig? We onderzochten het in gemeente Haarlem en brachten verbetervoorstellen in de praktijk.

Evaluatie Sterk in je Netwerk, opvolgonderzoek SIJN II

De methodiek Sterk In Je Netwerk (SIJN) is door RIBW K/AM ontwikkeld in opdracht van de gemeenten Haarlem en Zandvoort en is erop gericht het sociale netwerk van zorgvragers te vergroten en te versterken. Na de pilotfase in 2013 is de methodiek doorontwikkeld en gedigitaliseerd, en wordt nu in toegepast in meerdere sectoren: GGZ, welzijn […]

Ondersteuning Rekenkamercommissie Haarlem bij onderzoek effectiviteit arbeidsmarktbeleid gemeente Haarlem

De Rekenkamercommissie Haarlem heeft een onderzoek uitgevoerd naar het arbeidsmarktbeleid van de gemeente Haarlem. Het onderzoek is gericht op het beantwoorden van de vraag hoe het college opereert als het gaat om het regisseren van samenwerking in de regionale keten van werkgevers, onderwijsinstellingen en ketenpartners, UWV, Werkbedrijf, uitzendbureaus en andere gemeenten en hoe effectief dit […]

Van knelpunten naar kansen. Oude en nieuwe rollen van gemeenten in de kinderopvang.

Met de invoering van de wet op de kinderopvang in 2005 werd kinderopvang een taak van de markt. Behalve een handhavingstaak had de gemeente vanaf dat moment formeel geen bemoeienis meer met de kinderopvangbranche. Verschillende ontwikkelingen hebben er toe bijgedragen dat gemeenten zich opnieuw zijn gaan positioneren ten opzichte van de kinderopvangbranche. In deze publicatie […]

Verzelfstandigingen gemeente Haarlem

In opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Haarlem heeft Regioplan een documentanalyse uitgevoerd die betrekking heeft op de verzelfstandiging van vier gemeentelijke organisatieonderdelen. Doel van deze documentanalyse was het verkrijgen van inzicht in onder meer de motieven en doelstellingen van de gemeente om deze organisatieonderdelen te verzelfstandigen. Dit rapport is niet openbaar.