Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Detachering: het optreden van Stadstoezicht Rotterdam

Regioplan detacheerde onderzoeker Ad Schreijenberg bij de Rekenkamer Rotterdam voor een onderzoek naar het optreden van stadswachten in Rotterdam. De rekenkamer wilde met het onderzoek inzicht geven in – en oordelen over opzet, sturing, uitvoering en effectiviteit van toezicht en handhaving door stadswachten in de openbare ruimte. Daarbij werden onder meer aspecten als prestatieafspraken, deskundigheid […]

Detachering: Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

De Rekenkamer Rotterdam detacheerde onderzoeker Ad Schreijenberg om mee te werken aan een onderzoek naar de sociale veiligheid in het Rotterdamse openbaar vervoer. In opdracht van de Stadsregio Rotterdam heeft de Rekenkamer Rotterdam dit onderzoek verricht. De Stadsregio Rotterdam verstrekt jaarlijks ongeveer € 35 miljoen aan de RET om de sociale veiligheid in het openbaar […]

Onderzoek voortijdig schoolverlaters: ondersteuningsstructuur op scholen en relatie met externe zorgstructuur

In het kader van het tegengaan van voortijdig schoolverlaten heeft Regioplan voor de rekenkamer Nijmegen onderzoek gedaan naar de ondersteuninggstructuur in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. De rekenkamer adviseert om de overgang van het vo naar het mbo te verbeteren, de aansluiting van de ondersteuningsstructuur in het onderwijs op de sociale wijkteams […]

‘Eigen kracht’ in het Amersfoortse sociaal domein

Wat betekent dat eigenlijk: ‘inzetten op eigen kracht’? Voor de rekenkamer van Amersfoort onderzochten we wat verschillende stakeholders in het sociaal domein onder ‘eigen kracht’ verstaan.

Ouderenhuisvesting in Roosendaal en Geertruidenberg

Voor de Rekenkamer West-Brabant onderzochten wij het beleid rondom ouderenhuisvesting in Roosendaal en Geertruidenberg.

Decentralisaties – doelstellingen, risico’s en kansen in het sociaal domein

Welke kansen en risico's zijn van invloed op het behalen van de doelstellingen in het sociaal domein? Voor de Rekenkamer Amersfoort voerden we een SWOT-analyse uit, gericht op deze vraag.

Het functioneren van de zorgstructuur in het Haagse onderwijs. Een doorkijk in de praktijk bij vijf scholen

Gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. De Rekenkamer Den Haag onderzocht ter voorbereiding daarop hoe het nu staat met de zorg voor jeugd op scholen. Het signaleren en volgen van kinderen met problemen gebeurt namelijk vaak op school. De overdracht van de jeugdzorg biedt de gemeente kans een grote stap vooruit te […]

Detachering: Wmo-beleid in Lansingerland

Regioplan detacheerde onderzoekers Elske Oranje en Katrien de Vaan bij de Rekenkamer Rotterdam voor een onderzoek naar het Wmo-beleid in de gemeente Lansingerland. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of […]

Burgerbetrokkenheid bij grote ruimtelijke projecten in Leiderdorp

De Rekenkamer Leiderdorp heeft Regioplan gevraagd te onderzoeken hoe de gemeente burgers heeft betrokken bij grote ruimtelijke projecten. Aan de hand van documentenanalyse en interviews hebben we drie casussen geëvalueerd. Het betreffen de voorgenomen bouw van een IKEA-vestiging in Bospoort, het appartementencomplex op de zogenaamde MEAS-locatie en de herinrichting van verkeersader Engelendaal. Vergelijkbare cases hebben […]

De Delftse zorgstructuur rondom scholieren: De gemeente een zorg?

Het onderwijs is samen met de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De zorg voor jeugd is sterk in beweging. Regioplan heeft daarom samen met de Delftse Rekenkamer onderzoek gedaan naar het functioneren van de zorgstructuur rondom leerlingen en de aansluiting tussen de zorg binnen het onderwijs […]