Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Procesevaluatie Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Sinds 2016 biedt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam een ambitieus en omvangrijk integratieprogramma voor 200 Syrische gezinnen in Rotterdam. Hoe is de uitvoering verlopen, hoe hebben deelnemers het programma ervaren en welke lessen zijn hieruit te trekken?

Aanpak HGKM in het lokaal veld: randvoorwaarden voor regie, samenwerking en afstemming op operationeel niveau

Met deze actiegerichte, lerende evaluatie werken we aan het identificeren en wegnemen van belemmeringen in de uitvoeringspraktijk van samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Het onderzoek heeft ten doel de aanpak van HGKM in het lokaal veld te verbeteren.

Intensieve regie op casuïstiek huiselijk geweld door wijkteams

In de regio Rotterdam-Rijnmond ondersteunen we vier gemeenten bij het ontwikkelen en implementeren van intensieve casusregie bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel is om zo te komen tot een fundamentele verbetering van de aanpak in het lokaal veld.

Risicoscore huiselijk geweld Zuid-Holland Zuid

Voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) is zicht op een zo groot mogelijk deel van de problematiek van belang. Daarom berekenen we voor de regio Zuid-Holland Zuid, op basis van data van risicofactoren, een risicoscore HGKM.

Onderzoek onder scholen in het kader van BRIDGE

Met het project BRIDGE wil het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid de positie van jongeren van Rotterdam-Zuid op de arbeidsmarkt versterken. Met ons onderzoek naar BRIDGE hebben we ervaren opbrengsten en aangrijpingspunten voor doorontwikkeling in kaart gebracht.

Projectleiding Huiselijk geweld Rotterdam

De komende drie jaar werken de Veilig Thuisregio’s aan een structurele verbetering van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Collega Katrien de Vaan helpt mee als regionaal projectleider in Rotterdam-Rijnmond.

Aard en omvang ouderenmishandeling

We deden onderzoek naar de aard en omvang van ouderenmishandeling. Daaruit bleek dat ruim 1 op de 20 thuiswonende ouderen slachtoffer wordt van ouderenmishandeling

Regeldruk en de Regeldrukagenda

De aandacht voor regeldruk in het onderwijs is toegenomen, maar de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’ blijkt matig bekend.

Het delen van informatie bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer mag en moet je, ondanks je medisch beroepsgeheim, informatie delen over huiselijk geweld en kindermishandeling? Die vraag stond centraal in een traject dat we voor de gemeente Rotterdam begeleidden.

Toekomstperspectieven voor Hoogvliet Rotterdam

De gemeente Rotterdam bestaat voor een deel uit een aantal relatief zelfstandige kernen. Eén van deze kernen is Hoogvliet. Deze van oorsprong dorpse gemeenschap kreeg, toen het zich ontwikkelde tot eerste satellietstad van Nederland, te maken met diverse sociale en financiële problemen. De ingezette herstructurering viel eind vorig decennium stil. Recent is deze weer opgepakt. […]