Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Monitor plegeraanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Tilburg

Gemeente Tilburg zet recent stevig in op een passend hulpaanbod voor plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij volgen de casuistiek en behaalde resultaten.

Verbetertraject ketenaanpak huiselijk geweld in Tilburg

Gedurende een pilot werkten we met de uitvoerende partijen in Tilburg aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld.

Wijkaanpak huiselijk geweld Tilburg

Wat kunnen en moeten de partners in de wijk doen in de aanpak van huiselijk geweld? Die vraag staat centraal in dit project. In een aantal Tilburgse wijken werkten we samen met wijkteams en andere partners in de wijk aan een effectieve aanpak.

Aard en omvang ouderenmishandeling

We deden onderzoek naar de aard en omvang van ouderenmishandeling. Daaruit bleek dat ruim 1 op de 20 thuiswonende ouderen slachtoffer wordt van ouderenmishandeling

Recidive huiselijk geweld Tilburg

Onderzoek voor gemeente Tilburg naar de recidive op de meldingen huiselijk geweld die Veilig Thuis behandelt en het verloop van de ketenaanpak. De recidive blijkt hoog te zijn. Naar aanleiding van deze uitkomst heeft de gemeente ons gevraagd samen met Veilig Thuis en de ketenpartners een verbetertraject te starten.

Voortijdige schooluitval Tilburg

Scholen voor voortgezet onderwijs en mbo in Tilburg hebben in de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de voortijdige schooluitval terug te dringen. Regioplan heeft begin 2012 in opdracht van de samenwerkende scholen onderzocht wat de stand van zaken was op tien scholen in Tilburg bij het terugbrengen van het aantal uitvallers. Naast schoolbezoeken is […]

De pakkans vergroot: evaluatie van de pilot gepercipieerde pakkans in Tilburg

De maatregelen uit het (landelijke) Plan van Aanpak Verhogen Pakkans hebben waarschijnlijk een positief effect op de gepercipieerde pakkans van jongeren. Dat blijkt uit de evaluatie van de pilot waarin deze maatregelen werden getest. Regioplan voerde deze evaluatie uit in opdracht van het WODC. Nog niet alle maatregelen uit het plan worden echter uitgevoerd op […]

Quickscan Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling ondernemers 2009-2010

Begin 2009 is de ‘Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling ondernemers 2009-2010’ beschikbaar gekomen. Het gaat hier om een uitbreiding en verdieping van de eerdere pilot ‘Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering’. De nieuwe regeling is niet alleen bedoeld voor startende ondernemers in een uitkeringssituatie, maar ook voor gevestigde ondernemers en voor niet-uitkeringsgerechtigden. De ‘Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling ondernemers 2009-2010’ […]

Evaluatie Jongerenloket Blink

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft Regioplan het Jongerenloket Blink geëvalueerd. Doel van het jongerenloket is om jongeren naar een startkwalificatie en/of werk te leiden. De ambitie is om vanuit een gezamenlijke visie op het probleem van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid te komen tot een sluitende aanpak van jongeren. De belangrijkste actoren in het […]

Huiselijk geweld. Renee Romkens over geweld binnen relaties

In een vol voetbalstadion wordt een speler getackeld. Door te fluiten en boe te roepen uiten supporters hun afkeuring van de overtreding. Dan verschijnt er een beeld van een man die een vrouw slaat. De supporters houden zich muisstil. Dit is een voorlichtingspotje zoals in Portugal vertoond wordt om het verschil tussen het openlijk afkeuren […]