Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Voortijdige schooluitval Tilburg

Scholen voor voortgezet onderwijs en mbo in Tilburg hebben in de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de voortijdige schooluitval terug te dringen. Regioplan heeft begin 2012 in opdracht van de samenwerkende scholen onderzocht wat de stand van zaken was op tien scholen in Tilburg bij het terugbrengen van het aantal uitvallers. Naast schoolbezoeken is […]

Verbetertraject ketenaanpak huiselijk geweld in Tilburg

Gedurende een pilot werkten we met de uitvoerende partijen in Tilburg aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld.

Recidive huiselijk geweld Tilburg

Onderzoek voor gemeente Tilburg naar de recidive op de meldingen huiselijk geweld die Veilig Thuis behandelt en het verloop van de ketenaanpak. De recidive blijkt hoog te zijn. Naar aanleiding van deze uitkomst heeft de gemeente ons gevraagd samen met Veilig Thuis en de ketenpartners een verbetertraject te starten.

Monitor plegeraanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Tilburg

Gemeente Tilburg zet recent stevig in op een passend hulpaanbod voor plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij volgen de casuistiek en behaalde resultaten.

Wijkaanpak huiselijk geweld Tilburg

Wat kunnen en moeten de partners in de wijk doen in de aanpak van huiselijk geweld? Die vraag staat centraal in dit project. In een aantal Tilburgse wijken werkten we samen met wijkteams en andere partners in de wijk aan een effectieve aanpak.

Cursusbehoefteonderzoek oudkomers Tilburg

Uit de ervaringen met het inburgeringsbeleid is gebleken dat in veel gevallen de aansluiting tussen de behoeften van oudkomers aan inburgeringsprogramma’s en het bestaande cursusaanbod onvoldoende is. Regioplan heeft voor de gemeente Tilburg onderzoek verricht naar de cursusbehoeften van verschillende groepen oudkomers (Marokkanen, Turken, Antillianen en Somaliërs). Hiervoor is gebruik gemaakt van het door Regioplan […]

Evaluatie van de pilots duale trajecten sociale activering en opvoedingsondersteuning in Tilburg

Ten behoeve van de inburgering van oudkomers heeft de gemeente Tilburg tien pilots duale trajecten sociale activering en opvoedingsondersteuning geïnitieerd. Uit het onderzoek blijkt dat de pilots vooral bijdragen aan het vergroten van het zelfvertrouwen van de deelnemers om deel te nemen aan verschillende aspecten van de samenleving. De vorderingen met betrekking tot de beheersing […]

De pakkans vergroot: evaluatie van de pilot gepercipieerde pakkans in Tilburg

De maatregelen uit het (landelijke) Plan van Aanpak Verhogen Pakkans hebben waarschijnlijk een positief effect op de gepercipieerde pakkans van jongeren. Dat blijkt uit de evaluatie van de pilot waarin deze maatregelen werden getest. Regioplan voerde deze evaluatie uit in opdracht van het WODC. Nog niet alle maatregelen uit het plan worden echter uitgevoerd op […]

Evaluatie Jongerenloket Blink

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft Regioplan het Jongerenloket Blink geëvalueerd. Doel van het jongerenloket is om jongeren naar een startkwalificatie en/of werk te leiden. De ambitie is om vanuit een gezamenlijke visie op het probleem van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid te komen tot een sluitende aanpak van jongeren. De belangrijkste actoren in het […]

Je verweren kun je leren; evaluatie van de Marietje Kesselsprojecten

Om de weerbaarheid van jonge kinderen te vergroten, is tien jaar geleden in Tilburg het Marietje Kesselsproject ontwikkeld. Het project is genoemd naar het elfjarige Tilburgse meisje dat in 1900 vermoord werd aangetroffen in een kerk. Het project bestaat uit twaalf lessen, die worden gegeven in groep 7 en 8 van de basisschool. Kenmerkend voor […]