Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Evaluatie verruiming Wet Finec

Om de maatschappelijke schade van financieel-economische criminaliteit te verminderen is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Finec) ingevoerd. Wij evalueren deze wet in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Partiële evaluatie weigeraanpak

Door het ministerie van JenV zijn maatregelen genomen om het weigeren van medewerking aan gedragskundig onderzoek in een strafrechtelijk onderzoek tegen te gaan. Wij voeren in opdracht van het WODC een partiële evaluatie uit van deze ‘weigeraanpak’.

Monitor plegeraanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Tilburg

Gemeente Tilburg zet recent stevig in op een passend hulpaanbod voor plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij volgen de casuistiek en behaalde resultaten.

Verbetertraject ketenaanpak huiselijk geweld in Tilburg

Gedurende een pilot werkten we met de uitvoerende partijen in Tilburg aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld.

Wijkaanpak huiselijk geweld Tilburg

Wat kunnen en moeten de partners in de wijk doen in de aanpak van huiselijk geweld? Die vraag staat centraal in dit project. In een aantal Tilburgse wijken werkten we samen met wijkteams en andere partners in de wijk aan een effectieve aanpak.

Aard en omvang ouderenmishandeling

We deden onderzoek naar de aard en omvang van ouderenmishandeling. Daaruit bleek dat ruim 1 op de 20 thuiswonende ouderen slachtoffer wordt van ouderenmishandeling

Recidive huiselijk geweld Tilburg

Onderzoek voor gemeente Tilburg naar de recidive op de meldingen huiselijk geweld die Veilig Thuis behandelt en het verloop van de ketenaanpak. De recidive blijkt hoog te zijn. Naar aanleiding van deze uitkomst heeft de gemeente ons gevraagd samen met Veilig Thuis en de ketenpartners een verbetertraject te starten.

Voortijdige schooluitval Tilburg

Scholen voor voortgezet onderwijs en mbo in Tilburg hebben in de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de voortijdige schooluitval terug te dringen. Regioplan heeft begin 2012 in opdracht van de samenwerkende scholen onderzocht wat de stand van zaken was op tien scholen in Tilburg bij het terugbrengen van het aantal uitvallers. Naast schoolbezoeken is […]

De pakkans vergroot: evaluatie van de pilot gepercipieerde pakkans in Tilburg

De maatregelen uit het (landelijke) Plan van Aanpak Verhogen Pakkans hebben waarschijnlijk een positief effect op de gepercipieerde pakkans van jongeren. Dat blijkt uit de evaluatie van de pilot waarin deze maatregelen werden getest. Regioplan voerde deze evaluatie uit in opdracht van het WODC. Nog niet alle maatregelen uit het plan worden echter uitgevoerd op […]

Quickscan Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling ondernemers 2009-2010

Begin 2009 is de ‘Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling ondernemers 2009-2010’ beschikbaar gekomen. Het gaat hier om een uitbreiding en verdieping van de eerdere pilot ‘Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering’. De nieuwe regeling is niet alleen bedoeld voor startende ondernemers in een uitkeringssituatie, maar ook voor gevestigde ondernemers en voor niet-uitkeringsgerechtigden. De ‘Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling ondernemers 2009-2010’ […]