Tweedeloopbaanbeleid bij de brandweer

17-10-2019

We onderzochten de stand van zaken van het tweedeloopbaanbeleid van de brandweer. Dit beleid heeft als doel dat medewerkers maximaal twintig jaar in een bezwarende functie actief zijn.

Nederlandse ArbeidsmarktDag 2019: Groeiende ongelijkheden

16-10-2019

Donderdag 10 oktober vond de zesde editie van de NAD plaats. Wij kijken terug om een geslaagde en inspirerende dag!

AZW rapport 'De arbeidsmarkt van het sociaal domein' openbaar

15-10-2019

De arbeidsmarkt van het sociaal domein heeft na de decentralisatie van de Jeugdwet en de Wmo en de invoering van de Participatiewet te maken gehad met grote veranderingen. Wij onderzochten wat de gevolgen zijn voor het werken in het sociaal domein.

TedxSalon Sekswerk en Stigma

14-10-2019

Veel sekswerkers hebben last van stigmatisering. Maar wat is dat eigenlijk? We organiseren samen met Cliëntenbelang Amsterdam een TEDxAmsterdam.

Herziening van het landelijke curriculum voor het funderend onderwijs

10-10-2019

Begin 2018 is een ontwikkeltraject gestart voor de herziening van het onderwijscurriculum. Vandaag, 10 oktober 2019, presenteren de ontwikkelteams hun voorstellen. Wij monitorden het ontwikkelproces van deze voorstellen.

Maatwerk en flexibiliteit vereist bij ondersteunen thuiszitters

02-10-2019

Het Thuiszitterspact heeft de ambitie dat er in 2020 voor elke leerling binnen drie maanden een passend onderwijs- dan wel zorgaanbod beschikbaar is. Wij onderzochten wat er aan landelijke ondersteuning geboden kan worden om het aantal thuiszitters terug te dringen en om de ambities van het Thuiszitterspact sneller te realiseren.

ESF subsidie: de sturende rol van verantwoordingseisen

02-10-2019

Met behulp van Europese subsidie ESF Actieve Inclusie helpen gemeenten, scholen, UWV en het ministerie van JenV personen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Uit onze evaluatie komt naar voren dat de precieze inzet van de subsidie sterk afhankelijk is van eisen omtrent administratie en verantwoording.

(Oplopende) zorgkosten voor senioren in de Wlz

10-09-2019

De hoogte van de maandelijks te betalen eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) is mede afhankelijk van het inkomen, vermogen en het type ontvangen zorg. We zochten voor verschillende typen senioren huishoudens het verschil in eigen bijdrage en de gevolgen hiervan voor de bestedingsruimte uit.

Dragen duale trajecten bij aan effectieve inburgering van statushouders?

08-08-2019

Vooruitlopend op de nieuwe inburgeringswet ontwikkelen gemeenten binnen pilots duale trajecten voor statushouders waarin zij parallel de taal leren en aan het werk gaan. Wij zullen deze pilot evalueren in opdracht van het ministerie van SZW.

Doe maar gezond en duurzaam!

06-08-2019

Aandacht voor een gezonde en duurzame leefstijl is niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. Ook wij dragen daar in onze projecten een steentje aan bij.