Huiselijk geweld in coronatijd: naar een 'coronaproof' aanpak voor de gemeente Arnhem

17-08-2021

Wat is de impact van de coronamaatregelen op de prevelantie en de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling? De gemeente Arnhem vroeg ons om dat in kaart te brengen. Het rapport biedt ook voor andere gemeenten een checklist van aandachtspunten voor bijsturing van de lokale HGKM-aanpak in coronatijd, zowel voor de gemeente als voor de professionals.

Krappe woningmarkt is belemmering voor werving leraren, politie en zorgpersoneel

19-07-2021

Al voor langere periode is er sprake van personeelstekorten in de publieke sector, met alle gevolgen van dien. Deze tekorten zijn groter in de grote steden. Wij onderzochten de mogelijke rol van de woningmarkt in de (on)aantrekkelijkheid om als leerkracht, zorgmedewerker of politieagent te werken in Amsterdam.

Aanzienlijke verschillen in behoefte en invulling zij-instroom po, vo en mbo

19-07-2021

Het ministerie van OCW heeft een groot kwalitatief evaluatieonderzoek laten uitvoeren naar zij-instroom in het lerarenberoep. De resultaten worden gebruikt om de routes voor mensen die vanuit een andere studie of beroepsloopbaan willen overstappen naar een lerarenbaan verder te verbeteren en te moderniseren.

Werkt u bij een gemeente aan prostitutiebeleid? Vul dan deze enquête in!

13-07-2021

In opdracht van het WODC doet Regioplan momenteel onderzoek naar de aard en omvang van de seksbranche, gemeentelijk beleid en toezicht en handhaving. Regioplan heeft daarom een online enquête gemaakt voor alle Nederlandse gemeenten.

Gemeenten gaan inburgeraars eerder ondersteunen

01-07-2021

In de nieuwe Wet Inburgering gaan de gemeenten weer de regie voeren over de inburgering. Dit schept nieuwe kansen en mogelijkheden om taallessen en participatie beter met elkaar te verbinden, maar het vormgeven van dergelijke duale trajecten kent ook de nodige uitdagingen voor gemeenten die aan de slag moeten met de nieuwe wet.

Terugblik op regiobijeenkomst Complexe Scheidingen Rotterdam-Rijnmond

25-06-2021

Op 10 juni vond de online bijeenkomst Complexe Scheidingen in de regio Rotterdam Rijnmond plaats, georganiseerd in het kader van het Regionaal Actieplan Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT). Het doel van de bijeenkomst was om in de regio de aandacht te vestigen op deze specifieke problematiek.

29 juni: kennissessie heropening horeca

23-06-2021

Hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat er binnen de hectiek van de heropening van de horeca aandacht blijft voor de veiligheid van meisjes en vrouwen? Op 29 juni organiseren we in het kader van het programma Veilige Steden een online kennis-sessie met tips en tools.

Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling: lokale aanpak centraal

15-06-2021

Vandaag is het de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Een dag waarop we extra aandacht hebben voor het signaleren, stoppen en voorkomen van ouderenmishandeling. Op 1 juli organiseren wij een KennisKamer Ouderenmishandeling die in het teken staat van het opstellen van een lokaal plan aanpak ouderenmishandeling.

Hoe staat het ervoor met het programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’?

10-06-2021

Met het programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’ subsidieert Instituut Gak projecten gericht op de arbeidsmarktparticipatie van statushouders. In de tussenrapportage bespreken we de opbrengsten van de eerste 8 afgeronde projecten. Ook bespreken we welke elementen uit de aanpak volgens deelnemers, projectmedewerkers en werkgevers bijdragen aan het vinden van werk of een opleiding.

In de spotlight: Sabrina Dinmohamed

08-06-2021

Onze collega Sabrina Dinmohamed heeft op 7 mei haar proefschrift ‘Dominican flavours in a new context: homemaking and food practices of Dominican immigrants’ met succes verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam. In het onderzoek stond de vraag centraal hoe immigranten een thuis creëren in de ontvangstsamenleving.