Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast

Sinds 2017 beschikken gemeenten over een nieuw instrument om woonoverlast tegen te gaan. De tussentijdse evaluatie leert dat de eerste ervaringen met dit instrument (gedragsaanwijzing op grond van de Wet aanpak woonoverlast) gematigd positief zijn: het voegt iets wezenlijks toe aan het bestaande instrumentenpalet. Toch kunnen niet alle problemen ermee worden aangepakt.

Herijking gemeentefonds

Gemeenten hebben dezelfde wettelijke taken, maar de omstandigheden waaronder zij die moeten uitvoeren lopen sterk uiteen. Cebeon en Regioplan ontwikkelen een financieel verdeelmodel voor het gemeentefonds dat zo goed mogelijk rekening houdt met deze uiteenlopende omstandigheden.

Wijkdebatten in Utrecht Zuid

We leidden vier wijkdebatten met bewoners in Utrecht Zuid om de belangrijkste problemen in de buurt op tafel te krijgen.

Een mozaïek van ambities en belangen. Het economisch beleid van de gemeente Stichtse Vecht.

De gemeente Stichtse Vecht voerde de afgelopen jaren een ambitieus lokaal economisch beleid uit. Daarbij is een veelheid aan activiteiten ontplooid om de economie te stimuleren. De komende periode vraagt om meer focus.

Passend woonaanbod in Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn streeft naar voldoende passend woonaanbod voor verschillende doelgroepen. Hoe effectief is het gemeentelijk woningbeleid?

Verkenning van woonwensen bij uitvoer sloop-/nieuwbouwplannen

Wij gingen deur-tot-deur in gesprek met bewoners om te vragen hoe ze over de sloop- en nieuwbouwplannen van de woningsbouwvereniging denken.

Balans in de buitenruimte: beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Ermelo

Onderzoek naar de optimalisering van het onderhoud en beheer van de openbare ruimte in de gemeente Ermelo.

Quickscan onderhoud openbare ruimte

Wat valt burgers en ondernemers op met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Smallingerland?

Burgerparticipatie in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Hoe betrekken de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hun burgers? Wat gaat hierbij goed? En wat zijn aanknopingspunten voor de verdere verbetering van de burgerparticipatie in deze gemeenten?

Huisvesting nieuwe scholen

Wij onderzochten de huisvesting van nieuw gestichte scholen. Scholen moeten regelmatig verhuizen omdat er niet direct passende huisvesting is.