Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Evaluatie Pilot Regie Jeugd in gemeente Leidschendam Voorburg

In januari 2023 is de gemeente Leidschendam-Voorburg de pilot Regie Jeugd gestart waarbij regie wordt gevoerd op casussen waarbij onveiligheid speelt. We onderzoeken hoe de pilot Regie in de praktijk vorm heeft gekregen en wat dit betekent voor de betrokkenen (consulenten, cliënten en partners) en welke aanknopingspunten er zijn voor de verdere ontwikkeling van de regiefunctie.

Monitoring implementatie nieuwe wet Inburgering

Regioplan voert een monitoring uit naar de implementatie van de nieuwe wet inburgering in de gemeente Leidschendam-Voorburg, om zo de ervaringen van inburgeraars met de nieuwe verplichtingen en de dienstverlening die daarbij wordt geleverd in kaart te brengen.

Evaluatie klantbeleving minimabeleid gemeente Leidschendam-Voorburg

Inwoners met een laag inkomen in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar kunnen gebruikmaken van verschillende minimaregelingen. In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg voeren we een klantbelevingsonderzoek uit als onderdeel van hun evaluatie van het minimabeleid over de periode 2019-2022.

Kaderstellende rol van de gemeenteraad

Op welke wijze kan de gemeenteraad optimaal invloed uitoefenen op de hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid? Wij hebben de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg een spiegel voorgehouden om te reflecteren op hun kaderstellende rol en daarin desgewenst verbeteringen in aan te brengen.

Evaluatie gebiedsteams Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

Zijn met de gebiedsteams de voorwaarden geschapen voor een effectieve aanpak in het sociaal domein? Kunnen op de lange termijn de beoogde effecten van de transformatie bereikt worden? De gebiedsteams hebben een belangrijke functie binnen de transformatie: het organiseren van eigen kracht en preventie. Daarom is de verwachting dat het functioneren van de gebiedsteams een […]

Verkennende notitie zorg en sociale zekerheid

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben wethouder Rensen van de gemeente Leidschendam-Voorburg en wethouder Don van de gemeente Eindhoven een ‘Verkennende notitie zorg en sociale zekerheid’ opgesteld. Regioplan heeft de wethouders organisatorisch en inhoudelijk begeleid bij het tot stand komen van de notitie. De wethouders stellen maatregelen voor die […]

GOA-monitor Leidschendam-Voorburg. Eindmeting 2005/2006

Het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) is erop gericht de leerprestaties en schoolloopbanen van kinderen uit achterstandssituaties te verbeteren. In het Landelijk Beleidskader zijn daarom doelstellingen geformuleerd op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie, ondersteuning schoolloopbaan, voortijdig schoolverlaten en beheersing van de Nederlandse taal. Regioplan heeft voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg gedurende de afgelopen GOA-planperiode (2002-2006) een […]

GOA-monitor Leidschendam-Voorburg 2002/2003

Gemeenten moeten aan het eind van de planperiode 2002-2006 verantwoording af te leggen over de resultaten van het gevoerde gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA-beleid). Dit beleid is erop gericht de leerprestaties en schoolloopbanen te verbeteren van kinderen die vanuit hun sociaal-economische achtergrond ongelijke kansen hebben als het gaat om de toerusting voor participatie in de samenleving. Gemeenten […]