Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Ontwikkeling visienota sociaal domein Edam-Volendam

In interactieve sessies met ambtenaren, wethouder, maatschappelijke partners en burgers stelden we een visienota op voor het sociaal domein beleid.

Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid gemeente Edam-Volendam

De gemeente Edam-Volendam zal in 2014 het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2015-2016 opstellen. Regioplan ondersteunt de gemeente daarbij.

Advies cameratoezicht Edam-Volendam

In het coalitieakkoord 2010-2014 van de gemeente Edam-Volendam wordt verwezen naar de mogelijkheid tot het inzetten van cameratoezicht in de gemeente. De gemeente Edam-Volendam signaleert dat ervaringen van Nederlandse gemeenten met cameratoezicht wisselend zijn. De gemeente heeft Regioplan om advies gevraagd over de (on)mogelijkheden en de noodzaak van cameratoezicht binnen de gemeentegrenzen.

Uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Edam-Volendam

De kadernota handhaving openbare ruimte van de gemeente Edam-Volendam verwoordt de visie op de handhaving (in de brede zin van het woord) in de gemeente. De nota beschrijft het concept integrale handhaving, de doelstellingen en uitgangspunten die de gemeente hanteert, de strategie die is gekozen en de prioriteiten die daarbij worden aangehouden. In aanvulling op […]

Integraal Jeugdbeleid Gemeente Edam-Volendam

In opdracht van de Rekenkamercommissie Edam-Volendam heeft Regioplan in de periode januari-mei 2007 het integrale jeugdbeleid van de gemeente Edam-Volendam onderzocht op doeltreffendheid. Het onderzoek is gestart met een feitelijke en beschrijvende reconstructie van het integrale jeugdbeleid vanaf 2001. Vanuit de beleidsreconstructie is in de tweede fase van het onderzoek door de afname van interviews […]

Evaluatie integraal veiligheidsbeleid Edam-Volendam

In opdracht van de gemeente Edam-Volendam heeft Regioplan een evaluatie van het veiligheidsbeleid uitgevoerd en de kaders geschetst voor een nieuw integraal veiligheidsbeleid. Onderdeel van de evaluatie was een inventarisatie van risico’s en verbeterpunten van het beleid. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met een door de gemeente opgericht veiligheidsplatform waarin alle bij het nieuwe […]