Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Waakvlamondersteuning voor mensen met een lvb

Veel gemeenten experimenteren met waakvlamondersteuning: een vorm van langdurige lichte ondersteuning, o.a. aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Wij onderzoeken verschillende vormen van waakvlamondersteuning om tot een bruikbaar inzicht te komen over welke kenmerken van waakvlamondersteuning belangrijk zijn voor een doelmatige inzet bij mensen met een lvb.

Maatschappelijke effecten Flevodrome

In het leer-, werk- en trainingscentrum Flevodrome in Lelystad worden jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar werk of een opleiding. De maatschappelijke effecten van de voorziening staan centraal in dit onderzoek.

Effectiviteit Aanpak 45-plussers gemeente Almere

Wij onderzochten de Aanpak 45+ van de gemeente Almere, waarin bijstandsgerechtigde 45-plussers intensieve en op de individu gerichte begeleiding krijgen om weer aan het werk te gaan.

Onderzoek onder scholen in het kader van BRIDGE

Met het project BRIDGE wil het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid de positie van jongeren van Rotterdam-Zuid op de arbeidsmarkt versterken. Met ons onderzoek naar BRIDGE hebben we ervaren opbrengsten en aangrijpingspunten voor doorontwikkeling in kaart gebracht.

Arbeidsparticipatie hoogopgeleide statushouders: een vergelijking tussen Nederland en verschillende West-Europese landen.

Wat helpt om de arbeidsparticipatie van hoogopgeleide statushouders te verbeteren en wat kunnen we in Nederland in dit opzicht leren van andere landen? Wij doen er onderzoek naar in opdracht van het ministerie van SZW.

De arbeidsmarkt van het sociaal domein

De arbeidsmarkt van het sociaal domein heeft na de decentralisatie van de Jeugdwet en de Wmo en de invoering van de Participatiewet te maken gehad met grote veranderingen. Wij onderzochten wat de gevolgen zijn voor het werken in het sociaal domein.

VIA-pilot Spoor

Wij volgen de pilot Spoor van het SZW-programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). Hierin worden 30 leerwerkplekken gemaakt voor statushouders.

Toeleiding statushouders naar onderwijs

Voorschakeltrajecten voor statushouders zijn erop gericht de aansluiting met het reguliere onderwijs te verbeteren. Uit onze inventarisatie blijkt dat deze trajecten op verschillende manieren een belangrijke meerwaarde hebben, voor zowel de samenleving als voor de nieuwkomer.

Toekomstige vraag naar medisch specialisten

Prognose op basis van demografische bevolkingsontwikkeling, ten behoeve van het rekenmodel dat het Capaciteitsorgaan gebruikt voor het opstellen van het Capaciteitsplan voor de medisch specialisten en klinisch technologische beroepen.

Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: de Amsterdamse Aanpak.

De gemeente Amsterdam biedt vluchtelingen sinds 2016 intensieve begeleiding voor een snellere integratie en participatie in Nederland. Ons tweejarige onderzoek laat zien wat de aanpak heeft opgeleverd.