Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Evaluatie STiP regeling gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag biedt inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans om aan de slag te gaan in een gesubsidieerde STiP-baan (Sociaal Traject in Perspectief). Wij onderzochten in hoeverre de STiP-regeling eraan bijdraagt dat deelnemers zich kunnen ontwikkelen en op termijn duurzaam kunnen uitstromen naar regulier werk.

Verspreidings- en Implementatie-impuls (VIMP) geleerde lessen over arbeidstoeleiding van statushouders

Tussen 2016 en 2020 zijn binnen het programma ‘Vakkundig aan het Werk’ acht studies uitgevoerd naar effectieve aanpakken om statushouders te ondersteunen in het verkrijgen en behouden van werk. De lessen uit deze acht studies zijn nu gebundeld in een kennissynthese en een handreiking

Bij elkaar brengen van statushouders en werkgevers in Den Haag

Het aan het werk helpen van statushouders is geen gemakkelijke opgave. Lessen voor gemeenten vanuit de Haagse praktijk vindt u in ons onderzoek voor Vakkundig aan het Werk.

Toeleiding statushouders naar onderwijs

Voorschakeltrajecten voor statushouders zijn erop gericht de aansluiting met het reguliere onderwijs te verbeteren. Uit onze inventarisatie blijkt dat deze trajecten op verschillende manieren een belangrijke meerwaarde hebben, voor zowel de samenleving als voor de nieuwkomer.

Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: de Amsterdamse Aanpak.

De gemeente Amsterdam biedt vluchtelingen sinds 2016 intensieve begeleiding voor een snellere integratie en participatie in Nederland. Ons tweejarige onderzoek laat zien wat de aanpak heeft opgeleverd.

Onderzoek Platform Nieuwkomers & Werk

In het project Werk en Hoop Nieuwkomers werken bedrijven en sectoren samen aan het ontwikkelen van een meer succesvolle arbeidsintegratie voor nieuwkomers. Wij volgen en evalueren deze initiatieven.

Evaluatie van programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’

Welke interventies van maatschappelijke organisaties om de arbeidsparticipatie van nieuwkomers te vergroten zijn effectief?

Evaluatie Nationale Werkbezoekdag 2018

Wat vinden werkzoekenden en organisatie van de Nationale Werkbezoekdag, waarom doen ze mee en wat heeft deelname opgeleverd? Dat staat centraal in dit onderzoek.

Duale trajecten taal en werk voor statushouders

Steeds meer partijen zetten vanuit het motto ‘eerst werk, dan volgt de rest’ duale trajecten in voor statushouders, waarin gelijktijdig wordt gewerkt aan de ontwikkeling van Nederlandse taal- en werk(nemers)vaardigheden. Ons onderzoek geeft inzicht in de grote verscheidenheid aan trajecten die worden ingezet.

Rapportages inclusiviteit en zelfredzaamheid voor Start Foundation

Start Foundation is een maatschappelijke investeerder die kansen en werk wil creëren voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, om zo een bijdrage te leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt met duurzaam betaald werk voor iedereen die kan en wil werken. Start Foundation wil daarbij inzicht hebben in de maatschappelijke impact van de investeringen. Hiertoe […]