Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Implementatie Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Beschikbare kennis benutten voor beleid en praktijk draagt bij aan een effectievere aanpak. Maar hoe doe je dat? Gemeenten, regio’s en hun ketenpartners verkennen gezamenlijk de mogelijkheden om de Impactmonitor meer te gebruiken in de sturing van beleid en uitvoering.

Onderzoek financiële kwetsbaarheid jonge senioren

Steeds meer ouderen tussen de 55 en 65 jaar bevinden zich in een financieel kwetsbare positie. Dat blijkt uit onderzoek dat we hebben gedaan in opdracht van de ouderenorganisaties KBO-PCOB, Koepel gepensioneerden, ANBO, FASv en NOOM.

Huiselijk geweld ten tijde van Corona

De gemeente Arnhem heeft ons gevraagd de prevalentie van HGKM ten tijde van corona in de gemeente in kaart te brengen en na te gaan of de aanpak van HGKM bijsturing behoeft.

Evaluatie actieplan perspectief voor vijftigplussers

Vanuit het Actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ zijn meerdere acties ondernomen om ouderen meer kans te bieden op de arbeidsmarkt. Wij evalueerden het actieplan in opdracht van het ministerie van SZW.

Doorwerken na de AOW-leeftijd

We onderzochten de samenhang tussen de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van ouderen en hun inkomens- en vermogenspositie.

Workshops ‘opstellen lokaal plan van aanpak ouderenmishandeling’

In het kader van het regionaal programma Geweld hoort nergens thuis West-Brabant organiseren wij workshops gericht op het opstellen van een lokaal plan van aanpak ouderenmishandeling. Tijdens de workshops besteden we aandacht aan belangrijke onderdelen van een lokaal plan van aanpak en werken we met de gemeenten aan een eerste kader voor dit plan.

Effectiviteit Aanpak 45-plussers gemeente Almere

Wij onderzochten de Aanpak 45+ van de gemeente Almere, waarin bijstandsgerechtigde 45-plussers intensieve en op de individu gerichte begeleiding krijgen om weer aan het werk te gaan.

Ontwikkeling risicoprofielen ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt helaas regelmatig voor onder ouderen in Nederland. Om de vaak verborgen problematiek beter te kunnen herkennen heeft het ministerie van VWS ons gevraagd risicoprofielen van slachtoffers te ontwikkelen die bij moeten dragen aan verbeterde signalering van slachtoffers van ouderenmishandeling

(Oplopende) zorgkosten voor senioren in de Wlz

De hoogte van de maandelijks te betalen eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) is mede afhankelijk van het inkomen, vermogen en het type ontvangen zorg. We zochten voor verschillende typen senioren huishoudens het verschil in eigen bijdrage en de gevolgen hiervan voor de bestedingsruimte uit.

Ondersteuningsstructuur Lokale Allianties

Lokale Allianties, waarin banken, notarissen, mentoren en bewindvoerders samenwerken met hulpverleners, blijken een effectief middel te zijn om financieel misbruik van ouderen te voorkomen, tijdig te signaleren en als het dan toch gebeurt, aan te pakken.