Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Evaluatie actieplan perspectief voor vijftigplussers

Vanuit het Actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ zijn meerdere acties ondernomen om ouderen meer kans te bieden op de arbeidsmarkt. Wij evalueerden het actieplan in opdracht van het ministerie van SZW.

Doorwerken na de AOW-leeftijd

We onderzochten de samenhang tussen de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van ouderen en hun inkomens- en vermogenspositie.

Workshops ‘opstellen lokaal plan van aanpak ouderenmishandeling’

In het kader van het regionaal programma Geweld hoort nergens thuis West-Brabant organiseren wij workshops gericht op het opstellen van een lokaal plan van aanpak ouderenmishandeling. Tijdens de workshops besteden we aandacht aan belangrijke onderdelen van een lokaal plan van aanpak en werken we met de gemeenten aan een eerste kader voor dit plan.

Effectiviteit Aanpak 45-plussers gemeente Almere

Wij onderzochten de Aanpak 45+ van de gemeente Almere, waarin bijstandsgerechtigde 45-plussers intensieve en op de individu gerichte begeleiding krijgen om weer aan het werk te gaan.

Ontwikkeling risicoprofielen ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt helaas regelmatig voor onder ouderen in Nederland. Om de vaak verborgen problematiek beter te kunnen herkennen heeft het ministerie van VWS ons gevraagd risicoprofielen van slachtoffers te ontwikkelen die bij moeten dragen aan verbeterde signalering van slachtoffers van ouderenmishandeling

(Oplopende) zorgkosten voor senioren in de Wlz

De hoogte van de maandelijks te betalen eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) is mede afhankelijk van het inkomen, vermogen en het type ontvangen zorg. We zochten voor verschillende typen senioren huishoudens het verschil in eigen bijdrage en de gevolgen hiervan voor de bestedingsruimte uit.

Ondersteuningsstructuur Lokale Allianties

Lokale Allianties, waarin banken, notarissen, mentoren en bewindvoerders samenwerken met hulpverleners, blijken een effectief middel te zijn om financieel misbruik van ouderen te voorkomen, tijdig te signaleren en als het dan toch gebeurt, aan te pakken.

Uitstroom richting pensioen in het po, vo en mbo

Iets meer dan de helft van het onderwijspersoneel verwacht vóór de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen te gaan. In mei 2019 deden wij een peiling wanneer medewerkers uit het po, vo en mbo verwachten met pensioen te gaan.

Basisaanpak ontspoorde mantelzorg

In 10 gemeentelijke pilots ontwikkelde we een basisaanpak gericht op het voorkomen en het effectief aanpakken van ‘ontspoorde mantelzorg’.

(Onder)benutting zorgtoeslag en huurtoeslag door senioren

Uit analyse van gegevens van het CBS blijkt dat in 2016 maximaal een op de tien seniorenhoudens hun recht op zorgtoeslag liet liggen. In datzelfde jaar liet 17 procent van deze huishoudens het recht op huurtoeslag mogelijk liggen.