Evaluatie Wet voorwaardelijke sancties en Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen

19-07-2018

In 2012 zijn de Wet voorwaardelijke sancties (Wvs) en Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen (Wvm) in werking getreden. Wat was het doel van deze wetten en zijn die doelen gehaald?

Cross-border shopping negatively impacts the national economies of the Baltic States

18-07-2018

Cross-border shopping negatively impacts the national economies of the Baltic States. We estimate that inhabitants of Lithuania, Estonia and Latvia respectively buy 49.5, 17.6 and 9.4 million litres of beer outside national borders annually.

Het sociaal minimum in Caribisch Nederland

29-06-2018

Wij onderzochten de minimaal noodzakelijke kosten van levensonderhoud in Caribisch Nederland, op basis waarvan een sociaal minimum kan worden vastgesteld. Ongeveer 40 procent van de huishoudens heeft nu onvoldoende (officieel geregistreerd) inkomen om aan deze kosten te voldoen.

Aard en omvang ouderenmishandeling

13-06-2018

1 op de 20 thuiswonende ouderen heeft ooit te maken gehad met ouderenmishandeling en 1 op de 50 ouderen wordt jaarlijks slachtoffer van ouderenmishandeling.

Het veelkoppige monster van het lerarentekort

31-05-2018

Opiniestuk van collega Jos Lubberman over het lerarentekort.

Masterclass Stad en stedelijkheid

24-05-2018

Oud-Regioplanpartner Piet Renooy organiseert en begeleidt dit najaar een masterclass over stedelijke vraagstukken.

Jonggehandicapten duurzaam aan het werk

11-04-2018

Voor jonggehandicapten is het vaak lastig om over te stappen van de ene naar een volgende baan. Regioplan onderzocht hoe jonggehandicapten duurzaam aan het werk kunnen en blijven.

Vrijwillige ouderbijdrage

07-03-2018

Wij spraken met leerlingen en ouders, schoolleiders en schoolbestuurders over mogelijk aanvullende afspraken, waardoor er minder discussies over de vrijwillige ouderbijdrage ontstaan.

Nog een weg te gaan: stand van zaken aanpak ouderenmishandeling eind 2017

01-03-2018

We onderzochten de stand van zaken in de aanpak van ouderenmishandeling en doen vier aanbevelingen om de aanpak van deze problematiek structureel te borgen in beleid, organisatie en uitvoering.

Toezicht naleving leerplichtwet

22-02-2018

Het inspectietoezicht op de naleving van de Leerplichtwet is sinds 2014/2015 verbeterd en functioneert naar verwachting. Deze conclusie trekken wij op basis van onderzoek onder leerplichtorganisaties en scholen voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.